Found: 837  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปีแพรกหนามแดง : กระบวนการเรียนรู้สู่วิถีความปรองดอง / กชกร ชิณะวงศ์.
ชื่อผู้แต่งกชกร ชิณะวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2555.
เลขเรียกHN700.55.S355 ก2ส 2555,307.14 ก217ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย = Environmental Research Institute : 4 ทศวรรษสถ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2557.
เลขเรียกTD170.94.T5 ส733,ส.ร. 304.206 ว3211สส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5ส ฉบับปฏิวัติโรงงาน = the 5s''s five keys to a total quality environment / Takashi Osada ; อมรรัต...
ชื่อผู้แต่งโอซาดะ, ทาเคชิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนกประมวญความรู้ ฝ่ายวิจัยระบบสารสนเทศ สถาบันเพิ่มผลิตแห่งชาติ, 2547.
เลขเรียกTS155 อ93,658.2 อ968ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEIA สำรวจสถานภาพ ปัญหา และทางออก / ปาริชาต ศิวะรักษ์.
ชื่อผู้แต่งปาริชาต ศิวะรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2545.
เลขเรียกTD194.6 ป64,333.7 ส215อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLCI-LCA แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วเหลือง / กรมโรงงานอุต...
ชื่อผู้แต่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2556
เลขเรียกHF5415.155 ก-อ 2556,664.3 ร92อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSE 50 กิจการเพื่อสังคมน้ำดี 50 องค์กร / ผู้เขียน คณะวิจัยโครงการกิจการเพื่อสังคมน้ำดี 50 องค์กร. ; ...
ชื่อผู้แต่งคณะวิจัยโครงการกิจการเพื่อสังคมน้ำดี 50 องค์กร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ Bizbook, 2553.
เลขเรียกHD62.6 ค36,658.408 ว3211อ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาลุ่มน้ำทะเลสาบส...
ชื่อผู้แต่งกรกฎ ทองขะโชค.
พิมพลักษณ์[สงขลา] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2554.
เลขเรียก333.73 ก076ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / อนันต์ คงเครือพันธุ์... [และคณะ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559
เลขเรียกK3585 ก25 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, ชัยพงษ์ สำเนียง, ...
ชื่อผู้แต่งมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2555.
เลขเรียกวจ HC445.Z65 ม559,333.72 ม232ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระจายอำนาจการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่ภูมิภาคประชาชนอยู่ที่ไหน? : สัมมนาประจำปี 2558 ; วันที่ 3 กรกฎาคม...
ชื่อผู้แต่งสัมมนาประจำปี 2558 เรื่อง "สิ่งแวดล้อมไทย...ใครจัดการ รัฐ, ธุรกิจ หรือประชาชน?" (2538 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2538
เลขเรียกส.ร. 354.328 ส462ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดการเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน : กรณ...
ชื่อผู้แต่งพฤธิพงค์ พิศาลวัชรินทร์
พิมพลักษณ์2550
เลขเรียกQH541.264.T5 พ43 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้นำองค์การบริหา...
ชื่อผู้แต่งนวลวรรณ ศักดาเดช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545
เลขเรียก333.7 น341ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาหมู่บ้านส้มม่วง ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์...
ชื่อผู้แต่งเกษร ปุริตา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลไกใหม่แก้ปัญหาโลกร้อนแบบสมัครใจกับแบบรายสาขาการผลิต / [BOOK] นิรมล สุธรรมกิจ, ภูรี สิรสุนทร และศ...
ชื่อผู้แต่งนิรมล สุธรรมกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว), 2552.
เลขเรียกTD885.5.G73 น645,386.73874 น645ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา