Found: 82  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10,001 ไอเดียดูแลบ้านและสวน / บรรณาธิการ, เมวิตา วงศ์วิเชียรชัย ; คณะผู้แปล, ปัทมา อินทรรักขา ... [แ...
ชื่อผู้แต่งรีดเดอร์ส ไดเจสท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2550.
เลขเรียกTH4813 ร493ห 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1001 วิธีอยู่สบายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม / ผู้แปล กิจจา ฤดีขจร ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการเล่ม ชุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2550.
เลขเรียกTD170 .ห36 2550,WA670 พ576 2550,640 พ115
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 เคล็ดลับสำหรับแม่บ้าน / ศิริวรรณ คุ้มโห้, เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ ดา สำนักพิมพ์, 2552.
เลขเรียกAC158 ห159,647 ศ37ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง244 เคล็ดลับแก้ปัญหาในครัวเรือน / ภัทรวินทร์ ภัคภิรมย์
ชื่อผู้แต่งภัทรวินทร์ ภัคภิรมย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เครือเถา, 2550
เลขเรียกAC159 ภ373ส 2550,640 ภ373ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง780 ไอเดียครบเครื่องเรื่องงานบ้าน / กองบรรณาธิการนิตยสาร Health Chosun เขียน ; ตรองสิริ ทองคำใส แปล.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการนิตยสาร health chosun
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2561.
เลขเรียกGT 472 ก351จ,640 ก192จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง95 passions home : เรื่องคัดสรรเพื่อความรื่นรมย์ในบ้าน / พลอย จริยะเวช.
ชื่อผู้แต่งพลอย จริยะเวช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อิมเมจ, 2546.
เลขเรียกTX323 พ45,643.5 พ451ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGreen stay / บรรณาธิการ อัจฉรา จีนคร้าม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560
เลขเรียกNK2110 .บ65 2560,645 ก173
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTop 10 outrageous homes [electronic resource] / สร้างสรรค์[รวบรวม]โดย ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 254-]
เลขเรียกNK2113 ท331
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTrick เปลี่ยนเรื่องจัดบ้านจัดห้องที่แสนหน่าย ให้กลายเป็นเรื่องจิ๊บ ๆ / PIM. [text]
ชื่อผู้แต่งพิม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : MINIBEAR PUBLISHING, 2553
เลขเรียก647 พ36ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลเม็ดเคล็ดคู่บ้าน / ศิริวรรณ คุ้มโห้ ; ปุริษา ตาสาโรจน์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ คุ้มโห้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2556.
เลขเรียกAC158 ศ-ก 2556,640 ศ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระจายงานออกนอกแหล่งผลิต : งานจ้างเหมาที่รับไปทำที่บ้านโดยผู้หญิงและเด็ก / สถาบันวิจัยสังคม จุฬ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
เลขเรียกHD2336.T5 ก64 2547,วจ 305.4 จ75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการกิจการของครอบครัว = Home management / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สำนักพิมพ์สุโขทัยธรรมาธิราช, 2532.
เลขเรียกTX321 ม246ก ล.1- 2532,647 ม747ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายที่เกิดจากบ้านเรือน = Household hazardous waste management/ ทิพวรรณ แผ้ว...
ชื่อผู้แต่งทิพวรรณ แผ้วสกุล.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.ป.ป., 2540.
เลขเรียกTC 797.5 ส691ก 2540,628.44 ท478ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการของเสียอินทรีย์สำหรับบ้านพักอาศัยโดยวิธีการบำบัดแบบไร้อากาศ / ภัทรา สินธุรัตน์ = Household...
ชื่อผู้แต่งภัทรา สินธุรัตน์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการบ้านเรือน วารุณี วงษา [Text].
ชื่อผู้แต่งวารุณี วงษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2525.
เลขเรียก640 ส842ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา