Found: 29  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1001 วิธีอยู่สบายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม / ผู้แปล กิจจา ฤดีขจร ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการเล่ม ชุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2550.
เลขเรียกTD170 .ห36 2550,WA670 พ576 2550,640 พ115
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง780 ไอเดียครบเครื่องเรื่องงานบ้าน / กองบรรณาธิการนิตยสาร Health Chosun เขียน ; ตรองสิริ ทองคำใส แปล.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการนิตยสาร health chosun
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2561.
เลขเรียกGT 472 ก351จ,640 ก192จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกบฏฮวงจุ้ย (ออกซิเจน-ไอน้ำ) / สรกฤช วัชรบูลย์ พงศ์ศุภนิมิต
ชื่อผู้แต่งสรกฤช วัชรบูลย์ พงศ์ศุภนิมิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2559
เลขเรียกBF1779.F4 ส43,133.3337 ส323ก 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้ : กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์สู่ศักยภาพ เสรีภาพและความสุข / ประเวศ วะสี.
ชื่อผู้แต่งประเวศ วะสี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรีน-ปัญญาญาณ, 2550.
เลขเรียกHD30.2 ป45 2550,658.4038 ป384ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากร = Ecotorism, cultural diversit...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้ และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT), 2544.
เลขเรียกG156.5.E26 ก635 2544,915.93 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำกระบวนการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองบ้านพรุ / ธีร...
ชื่อผู้แต่งธีรยุทธ์ เบ็ญล่าเต๊ะ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการชุมชนริมน้ำ : กรณีศึกษาชุมชนริมแม่น้ำปิง ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน / โ...
ชื่อผู้แต่งสุรีย์ บุญญานุพงศ์.
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552].
เลขเรียกHT169.ท92ล5 ส74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM) : กรณีศึกษาบ้...
ชื่อผู้แต่งมณีรัตน์ ขุนอาจ.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก333.7 ม137ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารเพื่อการจัดการในชุมชน / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์
ชื่อผู้แต่งสุรพงษ์ โสธนะเสถียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประสิทธิ์ภัณฑ์แอนด์พรินติ้ง, ปีลิขสิทธิ์ 2549.
เลขเรียกHN700.592.M3 ส852,302.2 ส47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนบ้านทุ่งตะเซะ จังหวัดตรัง = monograph on the biodiversity of the Ba...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อีฟ โรเช (ประเทศไทย) : คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกQH77.ท9 ค564,578.76 ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฅนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา / นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์.
ชื่อผู้แต่งนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์.
พิมพลักษณ์สงขลา : โครงการการจัดการทรัพยากรชายฝั่งภาคใต้, 2545.
เลขเรียกHN700.55.ส2 น43,333.9163 น272ฅ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิเวศสามน้ำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2547.
เลขเรียกQH541.5.W3 น67 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบนเส้นทางวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น / โดย โครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ชื่อผู้แต่งโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547.
เลขเรียกLC227 ค94,507 ส215บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมงพื้นบ้านลุ่มทะเลสาบสงขลา : วิถึและการเปลี่ยนแปลง / เลิศชาย ศิริชัย, นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์
ชื่อผู้แต่งเลิศชาย ศิริชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2552.
เลขเรียกSH307.T5 ล886ป 2552,วจ 639.2 ล85ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหามลพิษอุตสาหกรรม 2558-2559 / เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง, กานต์ ทัศนภักดิ์, บรรณาธิการ text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 2560
เลขเรียกTD174 ป525,363.731 ป525ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา