Found: 46  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชนป่าละหอกกระสัง ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551.
เลขเรียกSD657.ท9 ก46,634.9 ป46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / เสาวพงษ์ ยมาพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งเสาวพงษ์ ยมาพัฒน์.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกBQ4570.E5 ส75 2553,333.7 ส5176ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 / [ผู้เรียบ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, [255-]
เลขเรียกHC445.Z9N3 ก473 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออ...
ชื่อผู้แต่งวิรัตน์ นันสถิตย์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาบทบาทขององค์กรท้องถิ่นในการจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษาป่าดงนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดรั...
ชื่อผู้แต่งวิเชียร จงชูวณิชย์.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียก333.75 ว3617ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสิมสร้างพลังสตรีในการจัดการทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำชี / ดุษฎีนิพนธ์ ศรุดา สม...
ชื่อผู้แต่งศรุดา สมพอง.
พิมพลักษณ์2552
เลขเรียก305.48 ศ1174ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้าวพื้นบ้านบนแผ่นดินอีสาน : ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรพันธุกรรมของชุมชนชาวนา / เสถียร ...
ชื่อผู้แต่งเสถียร ฉันทะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ, 2558
เลขเรียกSB191 ส984,ส.ร. 633.18 ส543ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในบึงหนองหาน อำเภอกุมภวาปี จัง...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2548
เลขเรียกวจ 306.4 ค181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในบึงหนองหาน อำเภอกุมภาวาปี จั...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาคภาคประชาชน ภาคตะวันออกเหนือ, 2548.
เลขเรียกHC445.Z65 ค181,333.95 ค1411ค 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจับชีพจรอีสานผ่านนโยบายและแผนรัฐ : เกาะติดข้อมูลสถานการณ์และผลกระทบของการพัฒนาภาครัฐต่อทรัพยากร สิ่...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเครือข่ายนักวิชาการองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรภาคประชาชนภาคอีสาน (2550 : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
เลขเรียกHN700.592.C6 ก473ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ลุ่มน้ำโขง : จากแก่งคุดคู้ถึงผาชันในกระแสการเปลี่ยนแปลง / บรรณาธิการ มนตรี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, 2558.
เลขเรียกHC441 น677,577.64 น678 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ : ศึกษากรณีอำเภอบ้านไผ่ จังหว...
ชื่อผู้แต่งยงยุทธ จำปามูล
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก333.75
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสำรวจสถานภาพงานวิจัยทางสังคมวิทยาในภาคอีสาน ระหว่าง พ.ศ. 2543-2546 / โดย กนกวรรณ มะโนรมย์ และ ธวั...
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ มะโนรมย์
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี] : ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียกHM48 ก125 2549,301.072 ก125บ 2549
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเอกสารเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยองค์กรท้องถิ่นในอีสาน / โดย ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภาคอีสาน, 2539.
เลขเรียกHC445.Z65 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเอกสารเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยองค์กรท้องถิ่นในอีสาน / โดย เ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภาคอีสาน, 2539 .
เลขเรียกว 333.7 ก841ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา