Found: 636  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี สึนามิกับการฟื้นคืนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม = 1 year after Tsunami : restoration of Thai...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท อินทิเกรเต็ด โปรโมชั่นเทคโนโลยี, 2548.
เลขเรียกGC222.ท9 ส63,333.9164 ส215ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; [บรรณาธิการ สา...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548.
เลขเรียกHC85 ท164 2547,333.7 ก17ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่อง2 ปี สึนามิ กับการฟื้นคืนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [computer file] = 2 Years after the Tsunami ...
พิมพลักษณ์กรุงเพทฯ : กระทรวง, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปี สึนามิกับการฟื้นฟูคืนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม = 2 years after the Tsunami : restoration ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2549.
เลขเรียกGC220.4.T5 ท46 2549,551.36 ส215ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 ปี...บนเส้นทางส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม / ผู้เขียนและเรียบเรียง บริษัท ป่าฝน เนกซ์สเตป จำกัด.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บริษัท สยามทองกิจ จำกัด, 2556.
เลขเรียกS934.T5 ย318,363.709593 ย316
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ทศวรรษป่าชุมชน : ท่ามกลางความสับสนของสังคมไทย.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บีเอสการพิมพ์, 2542.
เลขเรียก333.75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ทศวรรษป่าชุมชน ท่ามกลางความสับสนของสังคมไทย / [บรรณาธิการ, บุญตา สืบประดิษฐ์, อัจฉรา รักยุติธรรม]
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บีเอสการพิมพ์, 2542.
เลขเรียก333.75
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ทศวรรษป่าชุมชน ท่ามกลางความสับสนของสังคมไทย / บรรณาธิการ บุญตา สืบประดิษฐ์, อัจฉรา รักยุติธรรม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บีเอสการพิมพ์, 2542
เลขเรียก333.75 ท18 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCo-management การจัดการแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง-ดอยอินทนนท์/ รายา ผกามาศ, เรียบ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ, 2558
เลขเรียกHN49.C6 ร64 2558,333.7 C652C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายกับสิ่งแวดล้อม = Law and environment / กอบกุล รายะนาคร.
ชื่อผู้แต่งกอบกุล รายะนาคร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550.
เลขเรียกKPT3127 .ก53 2550,344.046 ก19ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายกับเศรษฐกิจของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัย / โดย นิพนธ์ พัวพงศกร ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533.
เลขเรียก349.593
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทรัพยากรป่า / อนวัช ยาวิชัย.
ชื่อผู้แต่งอนวัช ยาวิชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.
เลขเรียก346.04675 อ162ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งเพื่อเพิ่มปริมาณปูม้าในอ่าวพุมเรียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลพุมเรี...
ชื่อผู้แต่งจารึก เรืองสุวรรณ, ผู้วิจัย
เลขเรียก595.384 จ319ก 2548
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาอย่...
ชื่อผู้แต่งชคัตตรัย รยะสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2558.
เลขเรียกHC445.Z65 ช111 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการต่อสู้เพื่อรักษาทรัพยากรชุมชน / [ผู้เขียน, หาญณรงค์ เยาวเลิศ ... และคนอื่น ๆ ; บรรณาธิการ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, 2548.
เลขเรียกQH541 .ก46 2548,333.72 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา