Found: 2,920  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลรวมของประเทศเพื่อการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์" : รายงานวิจัยฉบับสมบู...
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ ภวสันต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552
เลขเรียกส.ร. 005.74 ป17115ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 Tips สุดยอดเคล็ด (ไม่) ลับกับ Access / ธัชชัย จำลอง.
ชื่อผู้แต่งธัชชัย จำลอง
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549.
เลขเรียกQA76.9.D3 ธ349ป 2549,005.36 ธ439ป4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 Tips สุดยอดเคล็ด (ไม่) ลับกับ Access / ธัชชัย จำลอง.
ชื่อผู้แต่งธัชชัย จำลอง
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548.
เลขเรียกQA76.9.D3 ธ349ป 2548/3,005.36 ธ439ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 Tips เคล็ด (ไม่) ลับกับ Access / ธัชชัย จำลอง
ชื่อผู้แต่งธัชชัย จำลอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547.
เลขเรียกQA76.9.D3 ธ349ป,005.36 ธ431ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง97 Microsoft Access 2000 [electronic resource]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : T.E.S.Technology, [2544?]
เลขเรียกQA76.9.D3 ก832
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[ดาต้า โปรเซ็สซิ่ง] = DATA PROCESSING / ไกรวิชิต ตันติเมธ ; ธนาวรรณ จันทรัตนไพบูลย์
ชื่อผู้แต่งไกรวิชิต ตันติเมธ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศึกษาต่อเนื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA little book of big data and machine / เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา.
ชื่อผู้แต่งเอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา
พิมพลักษณ์นนทบุรี: ไอดีซีฯ, 2563.
เลขเรียกHD30.2 อ72อ 2563,006.31 อ251ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAccess 2000 ฉบับโปรแกรมเมอร์ / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, เพียงเดือน ครูอุตสาหะ.
ชื่อผู้แต่งกิตติ ภักดีวัฒนะกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์, 2543.
เลขเรียกQA76.9 .D3 ก672อ 2543,005.369 ก73อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAccess 2002 [electronic resource] : bible (รวมชุดคำสั่ง)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ออร์เกตต์, [254-]
เลขเรียกQA76.9.D3 อ937บ [254-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAccess 2002 [electronic resource] : programming foundation.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ออร์เกตต์, [254-]
เลขเรียกQA76.9.D3 อ937ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAccess 2002 [electronic resource] : โปรแกรมมิ่งระดับสูง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ออร์เกตต์, [254-]
เลขเรียกQA76.9.D3 อ937ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAccess 2002 XP / บัณฑิต จามรภูติ
ชื่อผู้แต่งบัณฑิต จามรภูติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดีไอที, [254-]
เลขเรียกQA76.9.D3 บ259
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAccess 2003 [electronic resource] : programming foundation.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ออร์เกตต์, [254-]
เลขเรียกQA76.9.D3 อ937ปฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAccess 2003-2007 QuickStart Tutorials / ธงชัย พยุงภร
ชื่อผู้แต่งธงชัย พยุงภร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2550.
เลขเรียกQA76.8.A2 ธ117,005.36 ธ117อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา