Found: 1,378  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลรวมของประเทศเพื่อการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์" : รายงานวิจัยฉบับสมบู...
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ ภวสันต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552
เลขเรียกส.ร. 005.74 ป17115ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 Tips เคล็ด (ไม่) ลับกับ Access / ธัชชัย จำลอง
ชื่อผู้แต่งธัชชัย จำลอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547.
เลขเรียกQA76.9.D3 ธ349ป,005.36 ธ431ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง97 Microsoft Access 2000 [electronic resource]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : T.E.S.Technology, [2544?]
เลขเรียกQA76.9.D3 ก832
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[ดาต้า โปรเซ็สซิ่ง] = DATA PROCESSING / ไกรวิชิต ตันติเมธ ; ธนาวรรณ จันทรัตนไพบูลย์
ชื่อผู้แต่งไกรวิชิต ตันติเมธ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศึกษาต่อเนื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[ไมโครซีดีเอส/ไอซีส เวอร์ชัน 2.3] = MICRO CDS/ISIS VERSION 2.3 : โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการฐานข้อม...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา ทองสีสุขใส
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2533.
เลขเรียกZ699.4.I19 ส873ม,005.32 ส873ม
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAccess 2002 [electronic resource] : bible (รวมชุดคำสั่ง)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ออร์เกตต์, [254-]
เลขเรียกQA76.9.D3 อ937บ [254-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAccess 2002 [electronic resource] : programming foundation.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ออร์เกตต์, [254-]
เลขเรียกQA76.9.D3 อ937ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAccess 2002 [electronic resource] : โปรแกรมมิ่งระดับสูง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ออร์เกตต์, [254-]
เลขเรียกQA76.9.D3 อ937ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAccess 2002 XP / บัณฑิต จามรภูติ
ชื่อผู้แต่งบัณฑิต จามรภูติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดีไอที, [254-]
เลขเรียกQA76.9.D3 บ259
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAccess 2003 [electronic resource] : programming foundation.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ออร์เกตต์, [254-]
เลขเรียกQA76.9.D3 อ937ปฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAccess 2003-2007 QuickStart Tutorials / ธงชัย พยุงภร
ชื่อผู้แต่งธงชัย พยุงภร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2550.
เลขเรียกQA76.8.A2 ธ117,005.36 ธ117อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAccess XP-2002 [electronic resource] : programming intermediate.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ออร์เกตต์, [254-]
เลขเรียกQA76.9.D3 อ937อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAccess XP-2003 [electronic resource] : programming intermediate.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ออร์เกตต์, [254-]
เลขเรียกQA76.9.D3 อ937อป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องAdvance access [electronic resource] : the most popular relational database tool.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไทยแอนเมท, [254-?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา