Found: 208  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 สินค้าชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน / คมสัน หุตะแพทย์, กำพล กาหลง.
ชื่อผู้แต่งคมสัน หุตะแพทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองบรรณาธิการวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ, 2546.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ก66,380.1 ก581ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง44 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการ สำหรับผู้บริหารโรงงาน : รวบรวมบทความเกี่ยวกับการจัดการจากวารสารเทคนิค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2536.
เลขเรียกTS155 ส6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง44 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน : รวบรวมบทความกับการจัดการวารสารเทคนิค ชุดที่ 3...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2536.
เลขเรียก658 ส733
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง44 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน : รวบรวมบทความเกี่ยวกับการจัดการจากวารสารเทคนิค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2536.
เลขเรียกTS155 ส733
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง44 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน : รวบรวมบทความกับการจัดการวารสารเทคนิค ชุดที่ 3 ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2536.
เลขเรียก658.4 ส733 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง44 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน: รวบรวมบทความเกี่ยวกับการจัดการจากวารสารเทคนิค ช...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2536.
เลขเรียกTS155 ส733 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง57 เรื่องน่ารู้ เทคนิคการจัดการสำหรับ ผู้บริหารโรงงาน : รวมบทความทางด้านการจัดการ และอุตสาหการจากวา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เอ็มแอนด์อี, 2530.
เลขเรียก658.5 ห551
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง57 เรื่องน่ารู้ เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน : รวมบทความทางด้านการจัดการและอุตสาหการจากวารสา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2531.
เลขเรียก350 ห499
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง57 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน : รวมบทความทางด้านการจัดการและอุตสาหกรรมจากวารส...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2536?].
เลขเรียกHF5549.A3 ห556,658.409 ห556 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง57 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน : รวมบทความทางด้านการจัดการและอุตสาหการจากวารสาร...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เอ็มแอนด์อี, ม.ป.ป.
เลขเรียก658.5 ห283
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง58 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารงานโรงงาน / รวบรวมบทความทางด้านการจัดการและอุตสาหกรรมจ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2534
เลขเรียก658 ห499 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง58 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน : รวบรวม บทความ ทางด้านการจัดการและอุตสาหการจาก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2534.
เลขเรียก658.5 หก551
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง58 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน : รวบรวมบทความทางด้านการจัดการและอุตสาหกรรมจากว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2534.
เลขเรียกTS155 ห556 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง58 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน : รวมบทความทางด้านการจัดการและอุตสาหการจากวารสา...
ชื่อผู้แต่งบริษัทเอ็มแอนด์อี จำกัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2534
เลขเรียก658 อ898ห 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง59 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน รวบรวมบทความทางด้านการจัดการและอุตสาหกรรมจากวารส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2534
เลขเรียก610 ห499 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา