Found: 215  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11 ธันวาคม 2524 วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีที่ 7 / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2524]
เลขเรียกRA5 ส639ส 2524,QV5 ส728,641 ส691ส 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี อย. บริโภคปลอดภัย คนไทยแข็งแรง / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศาลาแดง, 2548.
เลขเรียกHC79.C63 ส67,WA900 ค124 2548,381.34 ส215ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค]พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติควบคุมก...
ชื่อผู้แต่งไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2536
เลขเรียก344.04 ท94พ 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายควบคุมอาหารและมาตรฐานอาหาร = Food legislation \& standardization / พัฒน์ สุจำนงค์
ชื่อผู้แต่งพัฒน์ สุจำนงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2522.
เลขเรียกTX553.A3 พ525,WA697 พ525ก 2522,641.026 พ113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย : คำอธิบายและคำพิพากษาเปรียบเทียบ /...
ชื่อผู้แต่งศักดา ธนิตกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559.
เลขเรียกKPT3276 ศ321 2559,346.038 ศ111ก 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค / ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543.
เลขเรียกK ช432ก,343.071 ช432ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค / นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
ชื่อผู้แต่งนนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562
เลขเรียก343.071 น158ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค / นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.
ชื่อผู้แต่งนนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
เลขเรียกKPT 3276 น15 2560,343.071 น157ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค / นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.
ชื่อผู้แต่งนนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]
เลขเรียกKPT3276 .น33 2563,นต 343.071 น154ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค / สรียา กาฬสินธุ์
ชื่อผู้แต่งสรียา กาฬสินธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
12
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค [computer file] / ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค / อภิรัฐ บุญทอง.
ชื่อผู้แต่งอภิรัฐ บุญทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยาม, 2561.
เลขเรียกKPT3276 อ261 2561,343.071 อ261ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (Public health laws) / โดย สุวงศ์ ศาสตรวาหา, สุรชาติ ณ หนองคาย, พิพัฒน...
ชื่อผู้แต่งสุวงศ์ ศาสตรวาหา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกKPT3130 . A27 ส7 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายสำหรับทำฉลากบริโภคอย่างฉลาดอ่านฉลากก่อนซื้อ / ไพโรจน์ อาจรักษา [text]
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ อาจรักษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545
เลขเรียกKPT3268 พ94 2545,343.071 พ91ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา