Found: 61  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe right shape [Handwriting] หนังสือเรียนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ วิชาหลัก 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [ม.1]...
ชื่อผู้แต่งวิชาการ. กรม.
เลขเรียก745.6 ว32ร 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดลายมือ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานการประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2529.
เลขเรียก372.634 ก443
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดลายมือ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สำนักงานการประถมศึกษา, 2529
เลขเรียก372.634 ก443
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดลายมือ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ text
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 2529
เลขเรียก495.916 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดลายมือ / สำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2529.
เลขเรียกPL4168 ก442 2529,372.634 ก443 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดลายมือ / [สำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2529.
เลขเรียกDS578.32.T43 ท622ก 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความยากง่ายของการเขียนเส้นพื้นฐานพยัญชนะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานกา...
ชื่อผู้แต่งโสวัฒน์ พรมสุพรรณ
พิมพลักษณ์2535.
เลขเรียกPL4167 ส993ก 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแบบฝึกหัดคัดลายมือที่ส่งผลต่อพัฒนาการด้านลายมือของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธ...
ชื่อผู้แต่งนฤมล พัชรปิยะกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546.
เลขเรียกว 372.634 น276ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบฝึกคัดลายมือเพื่อพัฒนาคุณภาพลายมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญศรี วงศ์ไวโรจน์.
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกThesis 372.634 พ253ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้แบบฝึกการคัดลายมือเพื่อพัฒนาคุณภาพลายมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลหนองแซง...
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ ชาลีรัตน์, 2503-
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคะตะคะนะ สู้สู้! / Arpaporn Naosaran, Yoko Abe, Prapa Sangthongsuk
ชื่อผู้แต่งอาภาพร เนาสราญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2557
เลขเรียกPL551 อ634ค 2561,495.611 อ262ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัดอังกฤษ ชั้นประถมศึกษา / ครูประดิษฐ์ อักษรศิลป์ text
ชื่อผู้แต่งประดิษฐ์ อักษรศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2556
เลขเรียก372.634 ป266ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัดอังกฤษ ชั้นอนุบาล / ครูประดิษฐ์ อักษรศิลป์ text
ชื่อผู้แต่งประดิษฐ์ อักษรศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2556
เลขเรียก372.634 ป266ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัดไทย ชั้นประถมศึกษา / ครูประดิษฐ์ อักษรศิลป์ text
ชื่อผู้แต่งประดิษฐ์ อักษรศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2556
เลขเรียก372.634 ป266ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัดไทย ชั้นอนุบาล / ครูประดิษฐ์ อักษรศิลป์ text
ชื่อผู้แต่งประดิษฐ์ อักษรศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2556
เลขเรียก372.634 ป266ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา