Found: 276  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง49 ยุทธการสร้างลูกรัก / วัชรี ธุวธรรม
ชื่อผู้แต่งวัชรี ธุวธรรม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์การพิมพ์พลชัย, 2538.
เลขเรียกHQ751 ว387ย 2538,155.4 ว387ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 + 50 วิธีเปลี่ยนนิสัยง่ายนิดเดียว / อากิฮิโร นากาตานิ เขียน ; ดาดา เขียน
ชื่อผู้แต่งนากาตานิ, อากิฮิโร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โลกสวย, 2546.
เลขเรียกBF637.S8 น442,158 น442ห 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50+50 วิธีเปลี่ยนนิสัยง่ายนิดเดียว / อากิฮิโร นากาตานิ, เขียน ; ดาดา, แปล.
ชื่อผู้แต่งนากาตานิ, อากิฮิโร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โลกสวย, 2550
เลขเรียกBF637.S8 น442 2550,158 น442ห 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ทักษะการปลูกฝังวินัย : วิธี "ครองใจ" เด็กด้วยจิตวิทยาสำหรับพ่อแม่และครู / วัชรี ธุวธรรม.
ชื่อผู้แต่งวัชรี ธุวธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2528.
เลขเรียกBF724 ว387 2528,155.4 ว387ห 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBanana story = มองชีวิตเป็นเรื่องกล้วย ๆ / วาสนา เสตะจันทน์.
ชื่อผู้แต่งวาสนา เสตะจันทน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส. เอเชีย เพรส, 2549.
เลขเรียกBF636.A2 ว-บ 2549,158 ว491บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLv. UP! เปลี่ยนไลฟ์ไตล์สักที เรียนดี เฟรนด์ลี่ ป็อบปูล่า / หยางลี่หรง, ซุนเต๋อหลิง ; ณิชา, แปล
ชื่อผู้แต่งหยางลี่หรง, ซุนเต๋อหลิง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2559
เลขเรียก155.25 ห16ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMindDirector : กำกับใจให้ชนะทุกด่านของชีวิต / สุดารัตน์ ศรีสุรกานต์
ชื่อผู้แต่งสุดารัตน์ ศรีสุรกานต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2559.
เลขเรียกBF636.A2 ส-ม 2559,153.8 ส769ม
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSELF- REGULATION AND SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) INTERVENTION FOR PROMOTING SAFE SEX AMONG ARMY CONS...
ชื่อผู้แต่งPiyarat Eaimkhong.
พิมพลักษณ์2014.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์สะกิดความเก่งเพื่อสร้างผู้นำสายพันธุ์ใหม่ = Leadership EQ with Thai smile / แสงอุษา โลจนานนท...
ชื่อผู้แต่งแสงอุษา โลจนานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : บริษัท เอเชีย แปซิฟิก อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด, 2548.
เลขเรียกBF538.T5 ส966 2548,302.14 ส966ก3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกล้าที่จะฝัน มุ่งมั่นที่จะคว้า Dare to dream / นันทิภาคย์ รินรดา
ชื่อผู้แต่งนันทิภาคย์ รินรดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : One World, 2547.
เลขเรียกBF637.S8 น429,158.1 น215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมพฤติกรรมการกระทำรุนแรงของนักเรียนในโรงเรียน อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี / โดย วรารัตน์...
ชื่อผู้แต่งวรารัตน์ วิจารณ์ปรีชา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
เลขเรียกLB3103.3 ว46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการชนะใจตนเอง/ สมิต อาชวนิจกุล.
ชื่อผู้แต่งสมิต อาชวนิจกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2550.
เลขเรียกBF 637.P74 ส312ก 2550,158.1 ส163ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหาวินัยในตนเองของนักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ศักดิ์ สุริยวงศ์
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม จังหวัดบุรีรัมย์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ข...
ชื่อผู้แต่งจงกรณ์ ชมภูวงศ์
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกวจ 371.54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา