Found: 36  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การจัดการเด็กป่วนในห้องเรียน / ลัดดา ภู่เกียรติ, สุมิตรา เทียนตระกูล และ นวรัตน์ สุขวัฒนาสิน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกLB3013 ก17 2551,371.1024 ก17 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการชั้นเรียน : สำหรับครูมืออาชีพ / สุชาติ บางวิเศษ.
ชื่อผู้แต่งสุชาติ บางวิเศษ.
พิมพลักษณ์เลย : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2560.
เลขเรียก371.102 ส761ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใช้สัญญาการเข้าชั้นเรียนสำหรับผู้เรียนระดับปริญญา...
ชื่อผู้แต่งสุนีย์ หนูสง
พิมพลักษณ์ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , 2556
เลขเรียกRes 378.195 ส821ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบรับฟ้อง / สุปราณี จิราณรงค์.
ชื่อผู้แต่งสุปราณี จิราณรงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกLB 4803.T5 ส825ก,371.1024 ส823ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการชั้นเรียนแบบเรียนร่วมนักศึกษาตาบอดในสถาบันราชภัฏ / ศิริวิมล ใจงาม
ชื่อผู้แต่งศิริวิมล ใจงาม
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2543.
เลขเรียกLC3998.T5 ศ489ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน / ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล.
ชื่อผู้แต่งผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544.
เลขเรียกLB1028 ผ52 2544,001.42 ผ225ก3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลของการจัดการชั้นเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้...
ชื่อผู้แต่งสมจิต สวธนไพบูลย์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2535.
เลขเรียกQ183.4.T35 .ส16
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพัฒนาช่องเปิดรับแสงธรรมชาติเพื่อนำมาใช้ปรับปรุงห้องศิลปะ จตุพล รักเปี่ยม Text
ชื่อผู้แต่งจตุพล รักเปี่ยม
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2551
เลขเรียก371.102 จ136ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน : วิชาหลักการสอนและการพัฒนาหลักสูตร สำหรับหลักสูตรการฝึกหัดครูระดับปริญญ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, [ม.ป.ป.]
เลขเรียกLB1732 .ท151
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้านการควบคุมตนเองได้ / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2542.
เลขเรียกLC315.T5 พ563กส 2542,153.8 ว546ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครูยุคใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ : บัญญัติ 10--(11) ประการเพื่อการสอนที่เป็นเลิศ / [Vickie Gill] ; กานต์ส...
ชื่อผู้แต่งGill, Vickie.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊กส์, 2545.
เลขเรียกLB1025.3 ก683,371.1 ก37ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับความสามารถเจตคติและพฤติกรรมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรีย...
ชื่อผู้แต่งศิริพร สลีวงศ์.
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกป370.78 ศ463ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างไร...ให้ได้ผู้เรียน / กรกฎา นักคิ้ม, เจษฎา บุญมาโฮม
ชื่อผู้แต่งกรกฎา นักคิ้ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิสต้า อินเตอร์ปริ้น, 2555
เลขเรียก371.1024 ก152ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสบการณ์ทางวิชาชีพครู 1 / ลักษณา อินทะจักร.
ชื่อผู้แต่งลักษณา อินทะจักร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2538.
เลขเรียกLB1026 ล226 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสบการณ์ทางวิชาชีพครู 2 = Professional experience II / เรียบเรียงโดย สัญญา รัตนวรารักษ์.
ชื่อผู้แต่งสัญญา รัตนวรารักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน, [253?].
เลขเรียกLB1026 ส557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา