Found: 189  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปีของผมที่--สศค. / สาธิต รังคสิริ
ชื่อผู้แต่งสาธิต รังคสิริ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรมสรรพากร], 2553.
เลขเรียกHJ1360.55 ส642,330.9593 ส642ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี สศค. : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 18 ตุลาคม 2504 - 14 ตุลาคม 2544 / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2544.
เลขเรียกHJ1360.55 .Z6 ส6ส 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง72 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ชื่อผู้แต่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ส.ต.ง., 2530.
เลขเรียกHJ1360.55.Z6 จ689,352.4 ต136จ 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดสรรงบประมาณส่งเสริมกิจกรรมศาสนาของประเทศไทย ภายใต้แผนงานวิจัย "ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒน...
ชื่อผู้แต่งอรรถศักดิ์ มินโด.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียก336.39 อ363ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพอากาศโครงการท่าเรือและคลังผลิตภัณฑ์แอลพีจี ป.ต.ท. จังหวัดสุราษฎร์ธานี : รา...
ชื่อผู้แต่งวงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเพื่อประเมินผลการดำเนินนโยบายการเงินการคลังของรัฐบาล : รายงานการวิจัย / โดย สุพจน์ จุนอนัน...
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ จุนอนันตธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2549
เลขเรียกHJ860.55 ส73 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรการด้านการเงินการคลังที่มีผลต่อการสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยไทยให้เข้...
ชื่อผู้แต่งพรวสา ศิรินุพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง, 2556
เลขเรียกวจ332 พ279ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อสังเกตและความเห็นต่อรายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา เร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา [2545?]
เลขเรียกสร 336 ข569
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครบรอบ 36 ปี สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี 14 กุมภาพันธ์ 2538.
ชื่อผู้แต่งสำนักงบประมาณ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงบประมาณ, 2538.
เลขเรียก351.593 นร04ส 2538
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสามารถในการพึ่งตัวเองทางการคลังของเทศบาล : รายงานการวิจัย / โดย จรัส สุวรรณมาลา
ชื่อผู้แต่งจรัส สุวรรณมาลา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529.
เลขเรียก336.2013593 จ158ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ พ.ศ. ... = The world competitiveness yearbook / สำนักงานคณะกรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540- .
เลขเรียกHF1414 ค52 2540,330.9 ค181 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการพัฒนารายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึก...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ, 2544
เลขเรียกHJ9574.55 ส363 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงบประมาณโดยสังเขป : ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ / สำนักงบป...
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา