Found: 67  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กรมสรรพากร / กรมสรรพากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : cกรมสรรพากร, 2558.
เลขเรียก354.593 รย192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กรมสรรพากร / กรมสรรพากร.
ชื่อผู้แต่งกรมสรรพากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2558.
เลขเรียกHJ3617.56 ก169 2558,354.8 ส294ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี กรมบัญชีกลาง = 120 th Anniversary : The comptroller general''s department / กรมบัญชีกลาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมบัญชีกลาง, 2553.
เลขเรียกHJ2168 ห159 2553,657.835 ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี กรมบัญชีกลาง = 120th Anniversary The Comptroller General's Department / กรมบัญชีกลาง.
ชื่อผู้แต่งกรมบัญชีกลาง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2553.
เลขเรียกHJ 2162.55 ก17ท 2553
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2518-2538 / กระทรวงการคลัง. [text]
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการคลัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กระทรวงการคลัง 2538
เลขเรียก354.8 ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี ศาลาว่าการกลาโหม / สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, 2549.
เลขเรียกJQ1746.ฮ3กห4 ห34 2549,355 ป483ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี สศค. : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 18 ตุลาคม 2504 - 14 ตุลาคม 2544 / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2544.
เลขเรียกHJ1360.55 .Z6 ส6ส 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Practical Philosophy มนัส ลีวีระพันธุ์ กับ ปรัชญาชีวิตที่พิชิตได้ / มนัส ลีวีระพันธุ์ text
ชื่อผู้แต่งมนัส ลีวีระพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก.พล (1996), 2558
เลขเรียกCT1548.M36 ม3ด 2558,923.3593 ม164P
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรมบัญชีกลางฉลองครบรอบ 60 ปี 18 กันยายน 2518 / กรมบัญชีกลาง
ชื่อผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2518.
เลขเรียก354.59300723 บ113ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระทรวงการคลังครบรอบ100ปี 18 เมษายน 2518 / กระทรวงการคลัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2518.
เลขเรียกHJ1360.55 ก218 2518
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารการคลังและกระบวนการงบประมาณเล่มที่ 2 บวร ประพฤติดี [Text]
ชื่อผู้แต่งบวร ประพฤติดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2521
เลขเรียก351.7 บ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาทางประวัติศาสตร์เกี่ยวด้วยเรื่องพระคลังสินค้า / ผ่องพันธ์ สุภัทรพันธ์
ชื่อผู้แต่งผ่องพันธ์ สุภัทรพันธ์
พิมพลักษณ์2511.
เลขเรียกวจ 336.4593 ผ52ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารายจ่ายพระราชทรัพย์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (2325-2394) / รัตนวดี แก้วไชโย = The study ...
ชื่อผู้แต่งรัตนาวดี แก้วไชโย 2499-
พิมพลักษณ์2527.
เลขเรียกวจ 336.4593 ร63ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา