Found: 252  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[เอกสารประกอบการบรรยายในการอบรมหลักสูตรระยะสั้น The shipping business in Thailand 4-14 ส.ค. 2530 / ...
ชื่อผู้แต่งการอบรมหลักสูตรระยะสั้น the shipping business in thailand (2530 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันธุรกิจพาณิชยนาวี จุฬาฯ, 2530.
เลขเรียก387.5442 ก528อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIncoterms 2010 : กฎของหอการค้านานาชาติสำหรับใช้เป็นเงื่อนไขทางการค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ / ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย, 2554.
เลขเรียกK 1029.6 Inc2 2010,382.1 อ732
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLSCM03-08 ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของการขนส่ง = Transport safety and environment / คำนาย อภิปรัชญ...
ชื่อผู้แต่งคำนาย อภิปรัชญาสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โฟกัสมีเดีย, 2559.
เลขเรียกHE147 ค357,388 ค215ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRotterdam Rules : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเล / กวีพล สว่างแผ้ว
ชื่อผู้แต่งกวีพล สว่างแผ้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
เลขเรียกK 1176 ก17 2555,343.096 ก326ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎข้อบังคับในการจัดระเบียบการขนส่ง = Transportation regulation / ทัศนีย์ สิราริยกุล.
ชื่อผู้แต่งทัศนีย์ สิราริยกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547.
เลขเรียกHE151 ท65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเล = Rotterdam rules / กวีพล สว่างแผ้ว
ชื่อผู้แต่งกวีพล สว่างแผ้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
เลขเรียกKPT3470 ก326 2555,341.75662 ก326ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ / อภิญญา เลื่อนฉวี.
ชื่อผู้แต่งอภิญญา เลื่อนฉวี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555.
เลขเรียกK 1005 อ16 2555,343.087 อ164ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ / กำชัย จงจักรพันธ์
ชื่อผู้แต่งกำชัย จงจักรพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553
เลขเรียกKPT3405 ก62 2553,343.087 ก563ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ / ธนสร สุทธิบดี
ชื่อผู้แต่งธนสร สุทธิบดี ผู้แต่ง
เลขเรียก343.087 ธ159ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ = International trade law / กำชัย จงจักรพันธ์
ชื่อผู้แต่งกำชัย จงจักรพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
เลขเรียกKPT3405 ก563 2557,343.087 ก563ก 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ = International trade law / ธนสร สุทธิบดี
ชื่อผู้แต่งธนสร สุทธิบดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกK 1005 ธ159ก,343.087 ธ35ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ = International trade law / ธนสร สุทธิบดี.
ชื่อผู้แต่งธนสร สุทธิบดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียกK3943 ธ158 2562,343.087 ธ158ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการบิน = Air/Aeronautical Law / สมชาย พิพุธวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งสมชาย พิพุธวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สูตรไพศาล, 2554.
เลขเรียกK4095.4 ส239 2554,กม 343.0976 ส16ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการรับขนทางถนนระหว่างประเทศ : ศึกษาความเหมาะสมในการมีกฎหมายเฉพาะสำหรับประเทศไทย / ยุทธพงศ์ ภ...
ชื่อผู้แต่งยุทธพงศ์ ภูรีเสถียร 2518-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการเดินอากาศ / สมชาย พิพุธวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งสมชาย พิพุธวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2562.
เลขเรียกKZD1145 ส239 2562,343.0976 ส162ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา