Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารต้นทุนงานก่อสร้าง = Construction cost managment / วิสูตร จิระดำเกิง.
ชื่อผู้แต่งวิสูตร จิระดำเกิง.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : วรรณกวี, 2549.
เลขเรียกTH435 ว65,690 ว75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจในงานสถาปัตยกรรม = EcoDesign in architecture / ณัชวิชญ์ ติกุล
ชื่อผู้แต่งณัชวิชญ์ ติกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2551.
เลขเรียกNA2542.35 ณ261,729 ณ112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรุกิจเอกชนไทย / เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์, ธีรยุทธ เกียรติพิริยะวงศ์
ชื่อผู้แต่งเรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดีไลท์, 2539.
เลขเรียกHD2736.T5 ร769,338.7 ร769ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของสาขาการก่อสร้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ปิติ วิไลลักษณ์
ชื่อผู้แต่งปิติ วิไลลักษณ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บัฒฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่าของการก่อสร้างในประเทศไทย / ธนียา จารุโชติกมล
ชื่อผู้แต่งธนียา จารุโชติกมล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงินครึ่งปีแรกและแนวโน้มครึ่งหลังของปี 2529 / ส่วนวิจัยเศรษฐกิจ ฝ่ายวิจัยแล...
ชื่อผู้แต่งธนาคารนครหลวงไทย จำกัด.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ธนาคารฯ, [2529?].
เลขเรียกHC445 ธ37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานโครงการวิจัยประเมินผลประสิทธิภาพการบริหาร โครงการเงินกู้เพื่อการก่อสร้างฝายน้ำล้นและการขุดลอกห...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2542.
เลขเรียกHD1698 T52 ร64 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะโครงสร้างของปัจจัยการผลิตในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย : ศึกษากรณีของการเคหะแห่งชาติ / สายชล ลิ้...
ชื่อผู้แต่งสายชล ลิ้มทองกุล 2494-
พิมพลักษณ์2521.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานการณ์ก่อสร้างในรอบปี 2522 และแนวโน้มปี 2523 / ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ธนาคารทหารไทยจำกัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ธนาคารทหารไทยจำกัด, 2523.
เลขเรียก338.4769 ท192ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปรายงานการวิจัยประเมินผลตามนโยบายและภารกิจของกรมการปกครองในรอบปี 2542 / กองวิชาการและแผนงาน กรมก...
ชื่อผู้แต่งกรมการปกครอง กองวิชาการและแผนงาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2543
เลขเรียกJS7153.4 ก44 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจไทย 2532-2535 / ฝ่ายวิชาการ ธนาคารกสิกรไทย.
ชื่อผู้แต่งธนาคารกสิกรไทย. ฝ่ายวิชาการ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2532-2535]
เลขเรียกHC445 ธ29
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์ภาคบริการ / พิริยะ ผลพิรุฬห์.
ชื่อผู้แต่งพิริยะ ผลพิรุฬห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2553.
เลขเรียกHD9987.T5 .พ64 2553,330 พ74ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนามาตรฐานการก่อสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้กับผู้ประกอบการธุรกิจบริการก่อส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย, [2558].
เลขเรียก690.068 ค962
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา