Found: 231  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี แก้วกัลยาของแผ่นดิน : หนังสือที่ระลึก งานวันคนพิการ ครั้งที่ 49 ประจำปี 2558...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558.
เลขเรียก362.4 ห213 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี แก้วกัลยาของแผ่นดิน : หนังสือที่ระลึก งานวันคนพิการ ครั้งที่ 49 ประจำปี 2558...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558.
เลขเรียกDS578.32.K35 ก411 2558,923.1593 ก411ห5 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 โหลในเมืองจีน / สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงรวบรวม.
ชื่อผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา สมเด็จฯ เจ้าฟ้า 2466-2551.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2528.
เลขเรียกDS711 .ก64,915.104 ก177 ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง116 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน พุทธศักราช 2551 / คณะผู้จัดทำ ถวัลย์ มาศจรัส ......
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2551.
เลขเรียกL591 ป629 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง116 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน พุทธศักราช 2551 / กระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551.
เลขเรียกL591 ห193 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง116 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน พุทธศักราช 2551 / กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2551.
เลขเรียก379.593 ก218ห 2551 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง116 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน พุทธศักราช 2551 / กระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2551.
เลขเรียก379.593 ก218ห 2551 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง116 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ : 1 เมษายน พุทธศักราช 2551 / กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2551.
เลขเรียกL591 ก171 2551,353.809593 ศ615ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 มิถุนายน 25... วันกัลยาณิวัฒนา / สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเข...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
พิมพลักษณ์ปัตตานี : มหาวิทยาลัย, 2551-.
เลขเรียก923.1593 ก 458 ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 มิถุนายน 2550 วันกัลยาณิวัฒนา / สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตป...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
พิมพลักษณ์ปัตตานี : สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2550, [2007]
เลขเรียกDS578.32 ส181ห ล.1 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 มิถุนายน 2550- วันกัลยาณิวัฒนา / สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเข...
พิมพลักษณ์ปัตตานี : มหาวิทยาลัย, 2550-
เลขเรียกCT1548.ก6 ห531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 มิถุนายน 2553 วันกัลยาณิวัฒนา / สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต...
พิมพลักษณ์ปัตตานี : สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553
เลขเรียกDS570.6.K84 ห64 2553,700.74 ม19ห 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 มิถุนายน 2554 วันกัลยาณิวัฒนา / สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต...
พิมพลักษณ์ปัตตานี : สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554
เลขเรียกDS570.6.K84 ห64 2554,700.74 ม19ห 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง78 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย / สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์.
ชื่อผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย, 2550.
เลขเรียก384.54 ป238จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา