Found: 19  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAutomatic cephalometric landmarks detection / Chalermkwan Siripanth = การหาตำแหน่งอ้างอิงสำคัญจากภา...
ชื่อผู้แต่งChalermkwan Siripanth.
พิมพลักษณ์2012.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCephalometric changes of hyoid bone position and pharyngeal airway space following surgical correcti...
ชื่อผู้แต่งอุมาพร ตระกูลโกศล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกระโหลกศีรษะด้านข้างในท่าปกติของคนไทยกลุ่มหนึ่งที่มีใบหน้าเป็นที่พึงพอใจ= L...
ชื่อผู้แต่งเกศิรินทร์ ศรีลากุล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ภาพรังสีกะโหลกศีรษะและใบหน้าด้านข้าง / วิรัช พัฒนาภรณ์
ชื่อผู้แต่งวิรัช พัฒนาภรณ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : งานบริการวิชาการและวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537.
เลขเรียกWN200 ว689ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ภาพรังสีกะโหลกศีรษะและใบหน้าด้านข้างแบบอาร์เคียล = Archial Cephalometric Analysis / โก...
ชื่อผู้แต่งโกวิท พูลสิน
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541.
เลขเรียกWN200 ก951 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์โครงสร้างใบหน้าส่วนล่างของคนไทย โดยวิธีควอดริแลตเทอเริล / จินตนา ศิริชุมพันธ์ = The qua...
ชื่อผู้แต่งจินตนา ศิริชุมพันธ์
พิมพลักษณ์2527.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาค่าเฉลี่ยปกติของเนื้อเยื่ออ่อนและเนื้อเยื่อแข็งของใบหน้าจากการประเมินทางคลินิก ภาพรังสีกะโหล...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อถือได้เครื่องมือ K.K. Facial Profilometer กับภาพถ่ายรังสีของกะโหลกศีรษะด...
ชื่อผู้แต่งธิรัมภา ลุพรหมมา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ภาพรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับการวิเคราะห์ด้ว...
ชื่อผู้แต่งชาตรี ชะโยชัยชนะ 2507-
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การถ่ายภาพรังสีกะโหลกศรีษะ / สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ
ชื่อผู้แต่งสุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ศึกษาโดยภาพรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้างในผู้ป่วยโครงสร้างคลาสทรีที่มีการเจริญเติบโต / ...
ชื่อผู้แต่งธนกฤต หอวรรณภากร
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใข้เกณฑ์วิเคราะห์ของสไตเนอร์ ศึกษาลักษณะภาพถ่ายกะโหลกศีรษะด้านข้างด้วยรังสีเอกซ์ ในเด็กจังหวัดเชี...
ชื่อผู้แต่งวิภาพันธุ์ นิติภาวะชน 2501-
พิมพลักษณ์2528.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างระนาบแฟรงค์ฟอร์ตและระนาบอ๊อพติก / ปองใจ วิรารัตน์ = The relationship between the...
ชื่อผู้แต่งปองใจ วิรารัตน์, 2493-
พิมพลักษณ์2527.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเที่ยงของการทำนายภาพด้านข้างของเนื้อเยื่ออ่อนใบหน้าด้วยมือในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดขากรรไกรล่า...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรังสีวิทยาของกะโหลกศีรษะ / ปรียา กาญจนัษฐิติ และอนันต์ ส่งแสง
ชื่อผู้แต่งปรียา กาญจนัษฐิติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-สิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2522.
เลขเรียกRC78 ป473,WE705 ป473ร 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา