Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน 2554 / โดย กองบรรณาธิการ ธรรมนิติ เพรส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2554
เลขเรียกKPT1264 ก35 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน 2557 / กองบรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรนิติ เพรส, 2557.
เลขเรียกKPT1270 ก13 2557,344.593 ก392 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน 2558 / กองบรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2558.
เลขเรียกKPT1264 ก35 2558,344.01 ก139 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน 2562 / โดย สถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ, 2562
เลขเรียกKPT1264 ก35 2562,344.01 ก117 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ / รวบรวมโดย คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย กรมบัญชีกลาง, 2553.
เลขเรียกKPT2977.4 ก117 2553,342.5930686 ก115 2553
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุลสารด้านสังคม.
พิมพลักษณ์ศูนย์วิทยบริการ สถาบันราชภัฎมหาสารคาม.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิรูปกฎหมายสิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ : ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2557.
เลขเรียกKPT1529 ป138 2557,342.0877 ป138ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2539.
เลขเรียกKPT2977.4.A291996 พ371 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 / กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, [2539].
เลขเรียกK1907.C5 พ47 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 : โครงการเกษียณก่อนกำหนดของข้าราชการ พ.ศ. 2542-2...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2544.
เลขเรียก331.252 พ371
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา