Found: 35  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ทศวรรษ การปลูกรักษาพัฒนางานอนุรักษ์พืชพรรณ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ...
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมการเกษตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการเกษตร, 2556
เลขเรียกอ 581.68 ก171ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกล้วยไม้ป่า : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง / จัดทำโดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ; เร...
ชื่อผู้แต่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2552.
เลขเรียกSB409.5.ท9 ก44,อ 584.403 อ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกล้วยไม้ป่า ในฝันป่าตะวันออก / กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์...
ชื่อผู้แต่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2556.
เลขเรียกSB 409 ก288 2556,581.3 ก381 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกล้วยไม้ในกลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว = Orchids in the Phu Khieo-Nam Nao Forest Complex / มานพ ผู้พัฒน์...
ชื่อผู้แต่งมานพ ผู้พัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานหอพรรณไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2559
เลขเรียกQK495.O64 ม427ก 2559,อ 635.9344 ม256ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกล้วยไม้ไทย : การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน / ครรชิต ธรรมศิริ.
ชื่อผู้แต่งครรชิต ธรรมศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550.
เลขเรียกSB409 .ค44 2550
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายทอดความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี : รายงานการว...
ชื่อผู้แต่งเกษม กุลประดิษฐ์ ผู้วิจัย
เลขเรียก333.953 ก783ก 2555
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบ้าน-การเมืองเรื่อง...ไซเตส : การจัดการสัตว์ป่าและพืชป่าของไทยในกระแสโลก / บรรณาธิการ อำไพ หรคุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547.
เลขเรียกSK592.ท9 ก64,333.954 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าในแนวเทือกเขาบรรทัด : รายงานวิจัย = Enhan...
ชื่อผู้แต่งวันชัย มุกดารัศมี.
พิมพลักษณ์สงขลา : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตรัง(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา, 2555.
เลขเรียก635.9344 ว426ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าในแนวเทือกเขาบรรทัด = Enhancing participat...
ชื่อผู้แต่งวันชัย มุกดารัศมี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555.
เลขเรียก333.95316 ว426ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์และการขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายในเขตภาคเหนือภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา...
ชื่อผู้แต่งพีระศักดิ์ ฉายประสาท.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561.
เลขเรียก635.9344 พ799ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์และขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายในเขตภาคเหนือภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก...
ชื่อผู้แต่งพีระศักดิ์ ฉายประสาท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561.
เลขเรียก635.9344 พ799ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์กล้วยไม้ป่าในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย : รายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฉบับสมบู...
ชื่อผู้แต่งเที้ยน คงยุทธิ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2548
เลขเรียกSB409.5.T5 ท83 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจำแนกชนิดกล้วยไม้สกุลหวายโดยไม่ใช้ดอกสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ....
ชื่อผู้แต่งสุมาลี ทองดอนแอ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร, 2556
เลขเรียกQK495.O64 ส7ค 2556,584.4 ส843ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือศึกษากล้วยไม้ป่า / กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ; จักรพันธ์ สกุลมีฤทธิ์, กันย์ จำน...
ชื่อผู้แต่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช, 2551.
เลขเรียกSB409.5.ท9 ก445,อ 584.403 จ62ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักวิจัยน้อย : รวมบทความที่สื่อความรู้สึกของเยาวชนนักวิจัยบนเส้นทางการเรียนรู้ของนักวิจัยรุ่นเยาว์ ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2550.
เลขเรียกQ180.2 น62,307.14072 น377
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา