Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจกล้วยไม้พันธุ์แท้ในป่าเรดาห์ฝนหลวง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = The investigation of nativ...
ชื่อผู้แต่งอภิรักษ์ กลางคาร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2539.
เลขเรียกพส 41/2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ในป่า อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = The investigation of native thai or...
ชื่อผู้แต่งสุชาติ บุญเจือ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 2539.
เลขเรียกพส 52/2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ในป่าหมู่บ้านห้วยปูลิง ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = The in...
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ อักษรรัตน์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 2539.
เลขเรียกพส 53/2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจกล้วยไม้ไทยในป่าตำบลบ้านจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = The investigation of native t...
ชื่อผู้แต่งพิกุลแก้ว เป็งแก้ว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 2539.
เลขเรียกพส 54/2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจกล้วยไม้ไทยในป่าตำบลบ้านจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = The investigation of native t...
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ พลเมืองดี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2539.
เลขเรียกพส 12/2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจกล้วยไม้ไทยในป่าตำบลบ้านจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = The investigation of native t...
ชื่อผู้แต่งเยาวลักษณ์ ศรีวรรณ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2539.
เลขเรียกพส 07/2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจกล้วยไม้ไทยในพื้นที่ป่าบ้านโปง : รายงานผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ = A survey of Thai orch...
ชื่อผู้แต่งเยาวนิตย์ ธาราฉาย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2547.
เลขเรียก584.15 ย541ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพืชอนุรักษ์ในบัญชีไซเตส (CITES) : กล้วยไม้ป่า ในผืนป่าตะวันออก ตอนที่ 1 / เรียบเรียงโดย อาภรณ์ อุด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานประสานงานและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2556.
เลขเรียกQK495.O64 พ815,กรุงเทพฯ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2556.,584.4 อ267พ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพืชอนุรักษ์ในบัญชีไซเตส (CITES) : กล้วยไม้ป่าในผืนป่าตะวันออก ตอนที่ 2 / กลุ่มงานประสานงานและเสริมสร...
ชื่อผู้แต่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา. กลุ่มงานประสานงานและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2558
เลขเรียกQK495.O64 ก-พ 2558,495.064 อ631ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการสำรวจและการอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่...
ชื่อผู้แต่งฐิติพร พิทยาวุธวินิจ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2550]
เลขเรียกSB409.37.T5 ฐ341ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการสำรวจกล้วยไม้บริเวณอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก = Survey of orc...
ชื่อผู้แต่งอนุพันธ์ กงบังเกิด
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกQK495.O64 อ194ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผลงานวิจัยเรื่องการสำรวจและเก็บรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้แดงอุบ...
ชื่อผู้แต่งศรีประไพ ธรรมแสง.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2544.
เลขเรียกSB409.58 ศ222
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา