Found: 138  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนทัศน์ใหม่ในการสื่อสารเพื่อพัฒนากลุ่มออมทรัพย์จังหวัดสุรินทร์ : รายงานวิจัยสมบูรณ์โครงการ / ...
ชื่อผู้แต่งศุภางค์ นันตา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองสนับสนุนการวิจัย, 2547
เลขเรียกHD3232.55.A6S97 ศ74 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต : จุดกำเนิด วิวัฒนาการและผลกระทบที่มีต่อการดำเนินชีวิตของชุมชนบ้านคีรีวง ...
ชื่อผู้แต่งอภิญญา จอมทอง
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียก332.32 อ 164 ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มเศรษฐกิจของชาวบ้าน : ความสำเร็จและความอยู่รอด รายงานประกอบการประชุม เล่ม 1 / นิพนธ์ พัวพงศกร อั...
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ พัวพงศกร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2538.
เลขเรียกHD1491.T5 น6ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกองทุนหมู่บ้าน / [สุชิน เพ็ชรักษ์ ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์[ลำปาง] : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ ลำปาง, 2537.
เลขเรียก334.2 ก351 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกองทุนหมู่บ้าน / ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ ลำปาง.
ชื่อผู้แต่งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ ลำปาง.
พิมพลักษณ์[ลำปาง : ศูนย์ฯ, 2537].
เลขเรียกHN700.55.Z9R8 ศ71
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตชุมชนคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช = The mana...
ชื่อผู้แต่งอารี หมัดหมัน.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2549.
เลขเรียกHD37.T5 อ6ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทุนชุมชนกลุ่มออมทรัพย์บ้านขุนสมุทรจีน / ศรีไพร บุญสังข์, เสาวลักษณ์ สมสุข
ชื่อผู้แต่งศรีไพร บุญสังข์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2549.
เลขเรียกHG2156.T5 ศ196ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการและบูรณาการกองทุนชุมชน : กรณี กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านขาม / ศรีไพร บุญสังข์, เสาวลักษ...
ชื่อผู้แต่งศรีไพร บุญสังข์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2549, [2006]
เลขเรียกHG2156.T5 ศ196ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินกิจการของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านจะทิ้งพระ ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา /...
ชื่อผู้แต่งอรัญพันธ์ เวชประชา.
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียก332.32 อ 274 ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กรณีศึกษาตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน : ปัญหาพิเศ...
ชื่อผู้แต่งสายนที นวลปันยอง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาเศรษฐศาตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมของกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต บ้านโนนทอง ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหว...
ชื่อผู้แต่งสกุล วงษ์กาฬสินธุ์
พิมพลักษณ์2534.
เลขเรียก332.32 ส 012 ก 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านคลองหวะ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหว...
ชื่อผู้แต่งจันทิมา ไฉไล บุญสนอง
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกHG2156.T53 จ285ก,332.32 จ 304 ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคลองหวะ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / โดย ศรัณย์ ชายสงค์...
ชื่อผู้แต่งศรัณย์ ชายสงค์.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกHG2156.ท92 ศ46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา