Found: 233  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คะแนนเต็ม ฉลาดล้ำนำเพื่อน / อภิศรี นิรุตติปัญญากุล แปลและเรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2552.
เลขเรียกQA40.5 ฮ64 2552,371.302812 ร191 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ศิลปศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / ชวลิต ดาบแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2534.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย แบบฝึกหัดศิลปศึกษาตามจุดประสงค์ (ป.02/3) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / ชวลิต ด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2529.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา : โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 2 ป.4-6 / สถา...
ชื่อผู้แต่งสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2545
เลขเรียก613 ส14ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดและประเมินผลในชั้นเรียนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย พลศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2537.
เลขเรียก371.26 ค1411ก 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประดิษฐ์ท่ารำชุดเซิ้งเกลือสินเธาว์ ประกอบการเรียนการสอนวิชาดนตรีและนาฏศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิ...
ชื่อผู้แต่งกัลยาณี ศรีสมบัติ.
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกวพ 372.87 ก412ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประดิษฐ์ท่ารำชุดเซิ้งเกลือสินเธาว์ประกอบการเรียนการสอนวิชาดนตรีและนาฎศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิ...
ชื่อผู้แต่งกัลยาณี ศรีสมบัติ
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกส 780.702 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยเรื่องลูกเสือสำรองสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของ...
ชื่อผู้แต่งอนุวัฒน์ โพธิ์คง, 2502-
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการสอนวิชาศิลปศึกษา เรื่องการพิมพ์ภาพสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Development of...
ชื่อผู้แต่งวินัย คุ้มผิวดำ, 2502-
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบโดย ใช้กระบวนการสร้างค่านิยมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรง...
ชื่อผู้แต่งปราณี อยู่ประสิทธิ์, 2506-
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดผลและประเมินผลในชั้นเรียนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย : กิจกรรมสร้างนิสัย (ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวก...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กองวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 2537.
เลขเรียกLB1564.T5 ก513ล,372.07 ค27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ดนตรีและนาฏศิลป์.
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2539.
เลขเรียก372.8 ค1411ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย (จริยศึกษา) / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2537.
เลขเรียก372.84 ก27
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย (พระพุทธศาสนาและจริยศึกษา) / กองวิชาการ สำน...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ], 2539.
เลขเรียกLB1564.ท9 ส62445 2539,371.26 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย : กิจกรรมสร้างนิสัย (ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2537.
เลขเรียกLB1564.T35 ก513 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา