Found: 34  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGame เกม เทคนิคในการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ / [text] วิทยา ตันติเสวี เสรี โลกัตถจริยา
ชื่อผู้แต่งวิทยา ตันติเสวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2553
เลขเรียก658.456 ว34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWalk rally : เกมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนและองค์กร / สมชาติ กิจยรรยง
ชื่อผู้แต่งสมชาติ กิจยรรยง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2540.
เลขเรียกHF5549 ส238,658.402 ส16ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำทีมสู่ผลลัพธ์อันเป็นเลิศ = Ecellenct team leading / นุกูล ชูทอง, ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
ชื่อผู้แต่งนุกูล ชูทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2558
เลขเรียก658.3128 น722ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารกิจกรรม 5 ส สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล / วีณา เอื้อศิรินุเคราะห์
ชื่อผู้แต่งวีณา เอื้อศิรินุเคราะห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542.
เลขเรียกTS155 ว815
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมสำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและศูนย์การเรียนรู้เรื่องการออกแบบตัวควบคุมการขับเคลื่อ...
ชื่อผู้แต่งโอภาส รักษาบุญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครูสอนวิชาเพศศึกษาด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ = Development of a model t...
ชื่อผู้แต่งกนกพร ทองสอดแสง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บ ด้วยการเรียนแบบร่วมมือแบบกรณีศึกษา เพื่อการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณ...
ชื่อผู้แต่งวรนุช เนตรพิศาลวนิช 2503-
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียกว 153.4 ว218ก 2544
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบร่วมมือบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบครบวงจรสำหรับนักเทคโนโลยีการศึก...
ชื่อผู้แต่งนภาภรณ์ ยอดสิน
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูสอนคณิตศาสตร์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษ...
ชื่อผู้แต่งณัฐยา สลับสม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเว็บฝึกอบรมแบบร่วมมือ เรื่อง ISO 9001 สำหรับพนักงานบริษัท เอเอสเอ กรุ๊ป [electronic resource...
ชื่อผู้แต่งอภิลักษณ์ จิตสุวรรณวานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างทีมงาน / เจิมจันทร์ ทองวิวัฒน์, ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา.
ชื่อผู้แต่งเจิมจันทร์ ทองวิวัฒน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาและเผยแพร่เอกสาร อุปกรณ์และเครื่องมือฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2531.
เลขเรียกHD66 จ767 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ของข้าราชการตำรวจ : รายงานวิจัย = Opinion towards walk rally ...
ชื่อผู้แต่งสมควร โพธิ์ทอง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสันทนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551.
เลขเรียก658.31244 ส233ค 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการและการสร้างแรงจูงใจทีมงานเพื่อการประหยัดพลังงาน = Managing and motivating staff to s...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์ทรัพยากรฝึกอบรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กองฝึกอบรม กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, [2545?]
เลขเรียกTJ163.3 น927 ล.6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานพลังกลุ่มและความสุข = Work community and happiness / เรียบเรียงโดย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสู...
ชื่อผู้แต่งโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2551.
เลขเรียกHD66 ค962 2551,170 ค94ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา