Found: 51  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Border : คน พรมแดน รัฐชาติ / ยศ สันตสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งยศ สันตสมบัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559.
เลขเรียกJC323 ย5ด 2559,320.12 ย152ด 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าจะเป็นคนไทย / ธิดา สาระยา.
ชื่อผู้แต่งธิดา สาระยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2553.
เลขเรียกGN635.ท9 ธ63 2553,959.301 ธ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริการจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรทางการศึกษาในบริบทชนเผ่าภาคเหนือตอนบนของ...
ชื่อผู้แต่งติณณภพ หลวงมณีวรรณ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรื้อฟื้นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย = Identity r...
ชื่อผู้แต่งพนาวรรณ วิชาชัย
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2557
เลขเรียกวพ305.8 พ197ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำเนิดและวิวัฒนาการของคนแต้จิ๋วอดีตถึงปัจจุบัน / อดุลย์ รัตนมั่นเกษม.
ชื่อผู้แต่งอดุลย์ รัตนมั่นเกษม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ขุนเขา, 2551.
เลขเรียกDS570.จ6 อ35 2551,305.8951 อ14ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้ามพ้นศาสนา : จริยธรรมเพื่อคนทั้งโลก = Beyond religion : ethics for a whole world / องค์ทะไลลามะ ; ...
ชื่อผู้แต่งเท็นซิน กยัตโส ทะไลลามะ ที่ 14 ค.ศ. 1935- ผู้แต่ง
เลขเรียกBJ47 .ง64 2562,205 ท592ข 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้าว : มารดาแห่งธัญพืช ของคนอุษาคเนย์ : การจัดการความหลากหลายพันธุ์ข้าวของกลุ่มชาติพันธุ์ / ...
ชื่อผู้แต่งเสถียร ฉันทะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชี วภาพในประเทศไทย, 2549.
เลขเรียกSB191.R5 .ส74 2549,633.18 ส38ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นมาคนอีสาน : ในเหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์ / ไผท ภูธา, เขียน.
ชื่อผู้แต่งไผท ภูธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2554.
เลขเรียกDS588.ต5 ผ93 2554,959.3 ผ94ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชวนถก ชาติและชาติพันธ์/ นิติ ภวัครพันธุ์
ชื่อผู้แต่งนิติ ภวัครพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน์, 2558
เลขเรียก305.8 น581ช 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาตินิยมกับพหุวัฒนธรรม : การประชุมวิชาการ วันที่ 22-23 ธันวาคม 2551 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการ ชาตินิยมกับพหุวัฒนธรรม (2551 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตรืและการพัฒนาอย่างยั่งยืน , 2551.
เลขเรียกGN365 .ก643 2551
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาติพันธุ์สัมพันธ์กับการปรับตัวทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชองในจังหวัดจันทบุรี / วิทยานิพนธ์ ของ ...
ชื่อผู้แต่งเอนก รักเงิน
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกวจ 305.8 อ83ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาติพันธุ์สัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง : มองพลวัตผ่านมุมวิชาการท้องถิ่น / มาฆะ ขิตตะสังคะ, ชาญคณิต อาวรณ์ บร...
พิมพลักษณ์เชียงราย : วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2552.
เลขเรียกGN495.4 ช.64 2552,305.895911 ช24
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาติพันธุ์และมายาคติ [หนังสือทั่วไป].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ / 2546.
เลขเรียก305.895 ช519
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา