Found: 97  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 หมู่บ้านอีสานน่าเที่ยว / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวฯ, 2551.
เลขเรียกG155.ท9ต5 ก65,914.593 ก454
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ในอีสาน / สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550.
เลขเรียก323.1593 ม56ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร : การบริหารจัดการเพื่อการสืบทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านในเขตอีสานใต้ / วิทยานิพน...
ชื่อผู้แต่งสรวงสุดา สิงขรอาสน์
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกวจ 793.3195933 ส45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกะเลิงบ้านบัว : รายงานการศึกษาวิจัย / โดย สุรัตน์ วรางค์รัตน์, ธวัชชัย กุณวงษ์, ศิริพร อินธิแสง
ชื่อผู้แต่งสุรัตน์ วรางค์รัตน์
พิมพลักษณ์[สกลนคร] : โครงการกระบวนการศึกษาและพัฒนาเพื่อตอบสนองชีวิตชุมชนชาวกะเลิง : โครงการสนับสนุนของมูลนิธิหมู่บ้าน สถาบันพัฒนาชนบท : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยครูสกลนคร, 2531.
เลขเรียก305.8 ส857ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนชาวกวยในเขตอีสานใต้และลาวใต้ : รายงานฉบับสมบูร...
ชื่อผู้แต่งชื่น ศรีสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550
เลขเรียกDS570.G6 ช63 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวทางสังคมของชาวกูยในบริบทพหุวัฒนธรรมเขตอีสานใต้ / วิทยานิพนธ์ ของ วิลาศ โพธิสาร
ชื่อผู้แต่งวิลาศ โพธิสาร
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกวจ 323.15933 ว74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียพิพิธภัณฑ์กลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร / การศึกษาค้นคว...
ชื่อผู้แต่งศราวุธ จิตพิไล
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกวจ 323.1593 ศ46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการพัฒนาการทอผ้าไหมของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ-เขมร ในเขตอีสานใต้ / วิทยานิพนธ์ ของ วีระ พันธ์สุ...
ชื่อผู้แต่งวีระ พันธ์สุวรรณ
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 677 ว74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาอัตลักษณ์ของสี่กลุ่มชาติพันธุ์ในอีสานใต้เพื่อออกแบบการ์ตูนสำหรับสือประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม...
ชื่อผู้แต่งกิตติฤกษ์ ปิตาทะสังข์
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกวจ 741.5 ก73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างตัวตนของชาวอีสานพลัดถิ่นในจังหวัดเชียงรายตั้งแต่พ.ศ. 2500 ถึงปัจจุบัน = Constructing identit...
ชื่อผู้แต่งกัญญาณัฐ นาสมทรง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 305.8 ก113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นเยอในบริบทพหุวัฒนธรรม : ศึกษากรณี หมู่บ้านใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ / สุพรรษา อติประเสริฐกุล = ...
ชื่อผู้แต่งสุพรรษา อติประเสริฐกุล
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องความเป็นเยอในบริบทพหุวัฒนธรรม : ศึกษากรณี หมู่บ้านใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ = Nyeu ethinicity in cultural...
ชื่อผู้แต่งสุพรรษา อติประเสริฐกุล.
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกDS570.ย75 ส73 2552EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชาวเวียดนามอพยพ : นายทุนยุค "ไทยใหม่" และการกลายเป็นชนชั้นนำเมืองชายแดน / ศริญญา สุขรี text
ชื่อผู้แต่งศริญญา สุขรี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกDS570.V5 ศ171ช 2558,325.25970593 ศ173ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องด้ำ แถน กำเนิดรัฐไท สาวรกรากต้นตอ คนไท ชุมชนไท-ลาว และความเป็นไท/ไต/ไทย/สยาม / ชลธิรา สัตยาวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งชลธิรา สัตยาวัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชนนิยม, 2561.
เลขเรียกDS582.5 .ช43 2561,959.3 ช174ด 2561
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย ชุดภาคอีสาน / จัดทำโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ททท., 2554
เลขเรียกส.ร. 915.934 ก274ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา