Found: 214  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ผลกระทบและมูลค่าความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสถานะการเงินการคลังของประเทศต่อกรณีกลุ่มพันธมิตรปิดท่าอากา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สภา, [2553?].
เลขเรียกJC328.6 ผ191 2553,327.16 ผ191 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สถานที่ที่สาม" กับนักการเมืองท้องถิ่น : กรณีศึกษาจุดยุทธศาสตร์การสื่อสารทางการเมืองของสมาชิกสภากรุ...
ชื่อผู้แต่งจันทนี มโนมัยพิบูลย์ 2515-
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียก320.014 จ246ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สถานที่ที่สาม" กับนักการเมืองท้องถิ่น : กรณีศึกษา จุดยุทธศาสตร์การสื่อสารทางการเมืองของสมาชิกสภากรุ...
ชื่อผู้แต่งจันทนี มโนมัยพิบูลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก, 2554.
เลขเรียกJF1525.C59 จ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ทศวรรษรัตนโกสินทร์ : รวมบทวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญในช่วง 200 ปี ของกรุงรัตนโกสินทร์ / โครงการจัด...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2525.
เลขเรียกDS580.1 .จ74,904 บ115ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี 6 ตุลา / คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน 20 ปี 6 ตุลา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน 20 ปี 6 ตุลา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะ, 2539.
เลขเรียกDS586.2 ธ445
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี กทม. 35 / กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพมหานคร, 2535.
เลขเรียกJS7402 ก263ป 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง225 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ / สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร.
ชื่อผู้แต่งสำนักผังเมือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2552.
เลขเรียกDS589.ก4 ส65,959.303 สก473
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 ปี สยามรัฐ.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2529. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สยามรัฐ)
เลขเรียกPN5449.ท9 ส647 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง365 วัน สมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร. [text]
ชื่อผู้แต่งสำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร 2544
เลขเรียก352.1609593 ส215ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ยุค 4 สมัย ของการปฏิวัติ / โดย ม.ร.ว. ชนม์สวัสดิ์ ชมพูนุช.
ชื่อผู้แต่งชนม์สวัสดิ์ ชมพูนุท ม.ร.ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิทยาคาร, 2517.
เลขเรียกDS582.77 .ช34,320.9593 ช137ส 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง49 ปีสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ / บริษัทสยามรัฐจำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท, 2545.
เลขเรียกPN5449.ท9 ส733 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWalking tour ทอดน่องท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์การเมืองไทย / นิภาพร รัชตพัฒนากุล, เทอดพงศ์ คงจันทร์.
ชื่อผู้แต่งนิภาพร รัชตพัฒนากุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2548.
เลขเรียกDS580 .น665 2548,959.304 น74ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกบฏจีนจน : บนถนนพลับพลาไชย / สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์
ชื่อผู้แต่งสิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2555.
เลขเรียกDS570.C5 ส63,305.89510593 ส34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงเทพมหานคร / วิญญู อังคณารักษ์ และคณะ
ชื่อผู้แต่งวิญญู อังคณารักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2516.
เลขเรียกDS589.B2 ว73,959.3 ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงเทพมหานคร / วิญญู อังคณารักษ์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์, 2516.
เลขเรียกJS7404.ก1 ว63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา