Found: 29  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรีฑา / วรินทร์ รัตนชงค์.
ชื่อผู้แต่งวรินทร์ รัตนชงค์.
พิมพลักษณ์ราชบุรี : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2549.
เลขเรียกGV731 ว46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรีฑา / อานัต หัตถา
ชื่อผู้แต่งอานัต หัตถา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกGV 411 อ685ก 2557,796 อ623ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรีฑา 1 / สาลี่ สุภาภรณ์.
ชื่อผู้แต่งสาลี่ สุภาภรณ์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2528.
เลขเรียกGV709.2 ส686 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรีฑา : ช่วงชั้นที่ 3 และ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25...
ชื่อผู้แต่งชนินทร์ ยุกตะนันทน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2547
เลขเรียก796.42 ช15ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรีฑา ฉบับปรับปรุง / ฟอง เกิดแก้ว, สวัสดิ์ ทรัพย์จำนงค์.
ชื่อผู้แต่งฟอง เกิดแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2516.
เลขเรียกGV1060.5 ฟ154 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกีฬา / ฟอง เกิดแก้ว.
ชื่อผู้แต่งฟอง เกิดแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2532.
เลขเรียกGV705 ฟ58 2532,796 ฟ19ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งเอเซีย / ลักษมี ฉิมวงษ์ = Propo...
ชื่อผู้แต่งลักษมี ฉิมวงษ์
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกสอนกรีฑาเบื้องต้น = Introduction to track and field coaching / ชุมพล ปานเกตุ
ชื่อผู้แต่งชุมพล ปานเกตุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2540.
เลขเรียกGV1060.5 ช627,796.42 ช46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบการจัดและดำเนินการโปรแกรมพลศึกษาระหว่างโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จกับไม่ประสบผลสำเร็...
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ ต้นโนนเชียง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบระยะทางจากการกระโดดไกลโดยการสอนให้ใช้เท้าช้างที่ถนัด เท้าข้างที่ไม่ถนัดและเท้าใดเ...
ชื่อผู้แต่งทรงธรรม ชินบุตร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอนและการจัดการกรีฑา / เชิดชัย ชาญสมุทร.
ชื่อผู้แต่งเชิดชัย ชาญสมุทร.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาพลศึกษาและสันทนาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549.
เลขเรียกGV712 .ช78 2549,796 ช748ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอนและการจัดการแข่งขันกรีฑา / เชิดชัย ชาญสมุทร.
ชื่อผู้แต่งเชิดชัย ชาญสมุทร.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาพลศึกษาและสันทนาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549.
เลขเรียก746.42 ช748ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูพลศึกษาและนักเรียน เกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนวิชากรีฑา ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / ...
ชื่อผู้แต่งสรชัย ศุภสิทธิกุลชัย
พิมพลักษณ์2528.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการสอนหมวดวิชา พลานามัย กรีฑา 1-2 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 (ม.2) / [จัดทำโดย] กรมวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก. เซ็นทรัลเอ็กซ์เพรสศึกษาการพิมพ์, [2522]
เลขเรียก796.4207 ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา