Found: 583  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพื่อสังคม / สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์, 2553.
เลขเรียกJQ1748 ส35,347 ร146 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 ปี สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2555
เลขเรียกJQ 1748 ส14ห 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องForesight research : โดยการสังเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์จากผลงานวิจัยสาขาความมั่นคงปลอดภัย / โดย กลุ่ม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2552.
เลขเรียกHC445 ฟ913 2552,352.379 ฟ913 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPFI : การให้เอกชนริเริ่มในการลงทุนแทนรัฐ : กรณีเรือนจำเอกชนประเทศญี่ปุ่น / เลิศพร อุดมพงษ์
ชื่อผู้แต่งเลิศพร อุดมพงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562
เลขเรียกHV8756 ล75 2562,365.952 ล896P
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีตัวอย่าง : รูปแบบการวิจัยและพัฒนาทั้งโรงเรียนของนักวิจัยในพื้นที่โครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2547.
เลขเรียกLB1028 ส669,370.7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการทางกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญในรัฐสมัยใหม่ของโลก / วุฒิชัย จิตตานุ
ชื่อผู้แต่งวุฒิชัย จิตตานุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2556.
เลขเรียกK3165 ว865,342.0269 ว865ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้นำองค์การบริหา...
ชื่อผู้แต่งนวลวรรณ ศักดาเดช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545
เลขเรียก333.7 น341ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม / วิทยานิพนธ์ของ ปพิชญา ...
ชื่อผู้แต่งปพิชญา วิบรรณ์.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก351.72 ป36ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านยางระหง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม...
ชื่อผู้แต่งพรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์
พิมพลักษณ์จันทบุรี : ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2556
เลขเรียกวจ 372.1 พ455ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 / ส...
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ ณ บางช้าง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2548.
เลขเรียกKPT352.T5 ส826,345.05 ส46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการยุติธรรม กับความยากจน : ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการยุติธรรมเพื่อคนจน / กิตติพงษ์ กิตยารัก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
เลขเรียกHC79.P6 ก47,362.5 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการยุติธรรมกับการถ่วงดุลอำนาจโดยรัฐสภาไทย : รายงานการวิจัย / พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์ ... [และคน...
ชื่อผู้แต่งพงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2542
เลขเรียกKPT1572 ร451 2542,340.09593 พ12ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : การคืน 'อำนาจ' แก่เหยื่ออาชญากรรมและชุมชน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ...
ชื่อผู้แต่งจุฑารัตน์ เอื้ออำนวย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548
เลขเรียกHV7373 จ73 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา