Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องCD พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน 2547 [electronic resource] : ครอบคลุมเนื้อหม รู้ครบถ้ว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซินตันอุตสาหกรรม, [254-?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 11 / สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง, 2539.
เลขเรียก331.21 ค124
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุลสารด้านสังคม.
พิมพลักษณ์ศูนย์วิทยบริการ สถาบันราชภัฎมหาสารคาม.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิติบัญญัติ ฉบับที่ 8 พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2536 พระราชบัญญัติโอนอำน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2536.
เลขเรียก348.02 น343 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติ ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2536 พระราชบัญญัติ โอนอำนาจหน้าที่และกิจการ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 253-]
เลขเรียกK พ371รง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมกฎกระทรวง : กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองตรวจความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2551.
เลขเรียกKPT1362 .ร54 2551,WA32.JT3 ร155 2551,344.01 ร17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ / รวบรวมโดย พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น.
ชื่อผู้แต่งพงษ์รัตน์ เครือกลิ่น
พิมพลักษณ์กรุงทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2546.
เลขเรียกKPT1270 พ25 2546,344.01 พ128ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาหาแนวทางการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมแก่ลูกจ้างในสถานประกอบการ 5 ประ...
ชื่อผู้แต่งศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547.
เลขเรียก344.01 ศ4156ร 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงาน คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 15 (ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2545 - 1 พฤศจิกายน 2547) ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงแรงงาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กระทรวงแรงงาน 2548.
เลขเรียก354.9 ก17ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล และสิทธิเด็ก กรณีเห็นว่าการกำหนดแบบทรงผมของนักเรียนกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและไ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558
เลขเรียกKPT ก26ส 2558,323 ค126ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแรงงานไทยจาก รสช.ถึง ชวน 2 / เขียนโดย นิคม จันทรวิทุร
ชื่อผู้แต่งนิคม จันทรวิทุร 2468-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริคเอแบร์ท, 2536.
เลขเรียกHD8700.55. .น31,331 น553รช
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา