Found: 32  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[กฎหมายแรงงาน]กฏหมายคุ้มครองแรงงานรวบรวมโดยธีระพล อรุณะกสิกร...[และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2536
เลขเรียก344.01 ท96ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.
ชื่อผู้แต่งวิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.
เลขเรียกKPT1270 .ว625 2540,344.01 ว528ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน / ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล
ชื่อผู้แต่งไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2523
เลขเรียก344.01 พ957ก 2/2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน 2 : กฎหมายคุ้มครองแรงงาน / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
ชื่อผู้แต่งวิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2542
เลขเรียกK1701 ว626 2542,344.01 ว528ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน 2560 / กองบรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2560.
เลขเรียกKPT1264 ก35 2560,344.01 ก117 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน 2562 / โดย สถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ, 2562
เลขเรียกKPT1264 ก35 2562,344.01 ก117 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน ประเด็นร้อน ต้องรู้ / สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งสิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2553.
เลขเรียกKPT1270 .ส632 2553,344.01 ส645ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงานถามจริง-ตอบตรง ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา / สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งสิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2553.
เลขเรียกKPT1326 ส63,344.01 ส723ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ (พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘) หลักการ วิธีปฏิบัติ และแนวคำพิพากษาฏีกา...
ชื่อผู้แต่งเกษมสันต์ วิลาวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2541.
เลขเรียก331.026 ก813ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงานและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน = Labour Law & Regulation / ชวน อรรถศาสน์.
ชื่อผู้แต่งชวน อรรถศาสน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการและพัฒนาบุคลากร บริษัทฮิวแมน เฮอร์เพจ จำกัด, 2542.
เลขเรียกK1705.6 ก117 2542,344.01 ช265ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงานและอุตสาหกรรม / ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล
ชื่อผู้แต่งไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2523.
เลขเรียกHD7942.5 พ998,344.01 พศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารแรงงานสัมพันธ์ / เกษมสันต์ วิลาวรรณ
ชื่อผู้แต่งเกษมสันต์ วิลาวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2538.
เลขเรียกHD6971 ก813ก 2538,331.026 ก58ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำบรรยายกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ เล่ม 2 / สุดาศิริ วศวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสุดาศิริ วศวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2535.
เลขเรียก344.01 ส442ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา