Found: 1,008  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 วิธีแก้กลโกงที่ดิน / ไชยยศ เหมะรัชตะ.
ชื่อผู้แต่งไชยยศ เหมะรัชตะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญชน, 2534.
เลขเรียกK- ช97,333.33 ช882ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สัญญาธุรกิจ / โดย อดุล ขาวละออ.
ชื่อผู้แต่งอดุล ขาวละออ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด, 2546.
เลขเรียกKPT917 .อ374 2546,346.02 อ14ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สัญญาธุรกิจ / บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
ชื่อผู้แต่งบริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัท ธรรมนิติ จำกัด, 25-
เลขเรียก346.02 บ475ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 สัญญาธุรกิจ / อดุล ขาวละออ
ชื่อผู้แต่งอดุล ขาวละออ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติเพรส, 2549.
เลขเรียกKPT917 อ123 2549,346.02 อ132ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง500 แบบสัญญาที่ใช้ประจำ / สนิท สนั่นศิลป์
ชื่อผู้แต่งสนิท สนั่นศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2544.
เลขเรียกKPT858 ส214ห 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง500 แบบหนังสือสัญญาที่ใช้ประจำ [electronic resource] / สนิท สนั่นศิลป์
ชื่อผู้แต่งสนิท สนั่นศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTFRS 16 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสัญญาเช่า และตัวอย่างประกอบความเข้าใจ (ภาค 2) / วรศักดิ์ ทุมมานนท์,...
ชื่อผู้แต่งวรศักดิ์ ทุมมานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2562.
เลขเรียกHF5685.R3 ว287 2563,346.07 ว287ท 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTFRS 16 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสัญญาเช่า และตัวอย่างประกอบความเข้าใจ / วรศักดิ์ ทุมมานนท์.
ชื่อผู้แต่งวรศักดิ์ ทุมมานนท์.
เลขเรียก346.07 ว178ท 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe lecture ความสำเร็จเหนือคำบรรยาย / The Success Group.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [2553].
เลขเรียกKPT500 ด919
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe lecture ความสำเร็จเหนือคำบรรยาย : คำถาม-คำตอบ นิติกรรม - สัญญา หนี้ ละเมิด / ผู้รวบรวม The Succe...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [2557?]
เลขเรียกKPT500 ค172 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Principle law กฎหมายว่าด้วยสัญญา / พิชัย นิลทองคำ, ภาสกร ญาณสุธี
ชื่อผู้แต่งพิชัย นิลทองคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
เลขเรียก346.02 พ72พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา