Found: 190  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 คดีละเมิด / สำนักพิมพ์สูตรไพศาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล , 2536.
เลขเรียก347.053 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe lecture ความสำเร็จเหนือคำบรรยาย / The Success Group.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [2553].
เลขเรียกKPT500 ด919
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ = Law and economics : กฎหมายทรัพย์สิน สัญญา ละเมิด และสิ่งแวดล้อม / ธรรมนิตย์...
ชื่อผู้แต่งธรรมนิตย์ สุมันตกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559.
เลขเรียกK487.E3 ธ44 2559,340.11 ธ339ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการเยียวยา ผู้ได้รับความเสียหายจากสินค้า / อนันต์ จันทรโอภากร
ชื่อผู้แต่งอนันต์ จันทรโอภากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
เลขเรียกKPT846.5 อ3ก 2559,346.038 อ165ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย : คำอธิบายและคำพิพากษาเปรียบเทียบ /...
ชื่อผู้แต่งศักดา ธนิตกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559.
เลขเรียกKPT3276 ศ321 2559,346.038 ศ111ก 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายทะเบียนราษฎร และกฎหมายแพ่งที่น่ารู้สำหรับประชาชน / โดย ศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ส...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์กฏหมายสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537.
เลขเรียกKPT494.3 ก251 2537,346 ก117
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายที่อาจารย์ฝ่ายปกครองควรรู้ / นรเศรษฐ เจียมจิโรจน์
ชื่อผู้แต่งนรเศรษฐ เจียมจิโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2557.
เลขเรียกKPT68 น224,340 น45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายประทุษร้ายส่วนแพ่ง รวมคำพิพากษาฎีกาและหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกา ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงรา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
เลขเรียกKPT500 ก25 2557,347.05 ก013 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ = Law on administrative proced...
ชื่อผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548.
เลขเรียกK ช486ม 2548,342.06 ช232ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยเรื่องทางปกครอง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติความรับ...
ชื่อผู้แต่งสุดเขตต์ เข็มไท.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : โครงการสำนังานส่งเสริมการวิจัยกฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้มและวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหิดล, 2547]
เลขเรียกKPT2450 ส63 2547,342.59306 ส44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อม / อำนาจ วงศ์บัณฑิต
ชื่อผู้แต่งอำนาจ วงศ์บัณฑิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557
เลขเรียกK3581 อ686 2557,344.046 อ215ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อม / อำนาจ วงศ์บัณฑิต.
ชื่อผู้แต่งอำนาจ วงศ์บัณฑิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550.
เลขเรียกKPT3127 อ63,344.046 อ63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา