Found: 315  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี ร.ท.วิเชียร ไชยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
พิมพลักษณ์[มหาสารคาม, 2536] (มหาสารคาม : อภิชาติการพิมพ์)
เลขเรียก346.01 ห25ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายกับผู้หญิง / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542
เลขเรียก346 ค14ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายกับวงจรชีวิต / สมยศ เชื้อไทย
ชื่อผู้แต่งสมยศ เชื้อไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2532.
เลขเรียกHQ5 .ส16,346.01 ส274ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายกับวงจรชีวิต / สมยศ เชื้อไทย.
ชื่อผู้แต่งสมยศ เชื้อไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557.
เลขเรียกKPT511 ส4ก 2557,340 ส274ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายครอบครัวว่าด้วยการสมรส และการขาดจากสมรส พร้อมด้วยคำนำนามสตรี / โดย จินดา ชัยรัตน์.
ชื่อผู้แต่งจินดา ชัยรัตน์.
พิมพลักษณ์[ธนบุรี : โรงเรียนช่างพิมพ์เพชรรัตน์, 2513].
เลขเรียกK- จ66
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.
ชื่อผู้แต่งวิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541.
เลขเรียกKPT1368 ว528 2541,344.01 ว32ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจและภาษีอากร = Business law and taxation / โดย ธัญญธร อินศร
ชื่อผู้แต่งธัญญธร อินศร
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2545.
เลขเรียก346.07 ธ62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจในเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ = Business law / มยุรี พันแสงดาว
ชื่อผู้แต่งมยุรี พันแสงดาว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547.
เลขเรียกK ม189ธ 2547,346 ม16ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายน่ารู้วิธีการและหลักฐานสำคัญในการติดต่อราชการที่สำนักงานเขตหรืออำเภอ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย...
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ บุญเสริม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ทิชซิ่งเอ็ท, 2543.
เลขเรียกK623 ป46,346.012 ว343 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา