Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ว่าด้วย นิติกรรม สัญญา ตัวแทน นายหน้า ครอบครัว และมรดก (ฉบับปรับปรุงใหม่) / ...
ชื่อผู้แต่งประกายศรี ศรีรุ่งเรือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2553.
เลขเรียกKPT500 .ป46 2553,346 ป191ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ว่าด้วย นิติกรรม สัญญา ตัวแทน นายหน้า ครอบครัวและมรดก / ประกายศรี ศรีรุ่งเร...
ชื่อผู้แต่งประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2553.
เลขเรียกKPT500 ป4ก 2553,346.07 ป46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วิชาเอกเทศสัญญา 2 ยืม และฝากทรัพย์ / สุธีร์ ศุภนิตย์ ; จักรพงษ์ เ...
ชื่อผู้แต่งสุธีร์ ศุภนิตย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554.
เลขเรียกKPT955 ส244 2554,346.07 ส 776 ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมศาสตรปกรณ : จาด้วยแบ่งคัวตระกูล ผัวเมียพ่อแม่ลูกกฎหมายโบราณล้านนาว่าด้วยครอบครัวและมรดก ฉบับราช...
ชื่อผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2551.
เลขเรียกKPT132 ร62,ภน 346.015 ร225ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพระธรรมนูญศาลยุติธรรม : ประมวลกฎ...
ชื่อผู้แต่งสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจริญรัฐการพิมพ์, 2554
เลขเรียก345 ส238ป 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 ประมวลกฎหมายอาญา / พิชัย นิลทองคำ [text]
ชื่อผู้แต่งพิชัย นิลทองคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อฑตยา, 2558.
เลขเรียกKPT500 ป464 2558,346 พ642ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายเศรษฐกิจ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สมชาย บำรุงทรัพย์, ณัฐวิภา โฆษิตตันบุณย์.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์ม 2548.
เลขเรียกKPT920 .ร54 2548,346 ส16ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแพ่งพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2561) / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2561.
เลขเรียกKPT 494.3 .A52 ว32 2558,346.047 ว361พ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา