Found: 436  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 กลยุทธ์การวางแผนภาษี บุคคลธรรมดา ธุรกิจครอบครัว / กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์.
ชื่อผู้แต่งกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การเงินธนาคาร, 2546.
เลขเรียกHJ4771.55 1ก677ส,336.2 ก34ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง72 ปี ครูผู้อุทิศตนเพื่อวิชาชีพกฎหมาย : ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล = Dedicated to Legal Ed...
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ โฆวิไลกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียก340 ป413จ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBusiness Law : เอกสารประกอบการสอนวิชา BG 1401 / เดชา ศิริเจริญ.
ชื่อผู้แต่งเดชา ศิริเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, [2543]
เลขเรียก346.07 ด842บ 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องTax & business review.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ออเทนติค ครีเอชั่น จำกัด, 2550-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องTax & Business.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินเตอร์-เทค พริ้นติ้ง.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องUpdate กฎหมาย 2551 / กองบรรณาธิการ ทิพสุคนธ์ วงษ์เมือง, นาคินทร์ พิณเนียม, ประนอม เพ็ชรสมัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ, 2551.
เลขเรียกKPT3544.3.A52 อ63 2551,340 อ 446 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องupdate กฎหมาย 2552 / สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ, 2552.
เลขเรียกKPT3650 อ6 2552,346.07 พ533อ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องUpdate กฎหมาย 2553 / กองบรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ, 2553.
เลขเรียกKPT3674 อ216 2553,340 ก192อ 2553
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมาย 4.0 : รวมบทความทางกฎหมายเกี่ยวกับตลาดเงิน ตลาดทุน การแข่งขันทางการค้า และการคุ้มครองข้อมูลส่ว...
ชื่อผู้แต่งศุภวัชร์ มาลานนท์, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายกับธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมายแข่งขันทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน / ศักดา ธนิตกุล
ชื่อผู้แต่งศักดา ธนิตกุล, ผู้แต่ง
เลขเรียก338.6048 ศ321ก 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการค้าและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ / พรชัย ด่านวิวัฒน์
ชื่อผู้แต่งพรชัย ด่านวิวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550.
เลขเรียกK พ231ก 2550,343.087 พ42ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทย-โรตารี่, 2519.
เลขเรียก346.06
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา