Found: 147  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ 2535" แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยทั้งระบบ.
ชื่อผู้แต่งสุกิจ รักษาศรี.
พิมพลักษณ์2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี กทม.35.
ชื่อผู้แต่งกรุงเทพมหานคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพมหานคร, 2535.
เลขเรียกJS7409.B2 .ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง72 ปี สำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี / สำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
พิมพลักษณ์ราชบุรี : สำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี, 2554.
เลขเรียกJQ1748 ส6จ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องASEAN do's and don'ts เนการา บรูไน ดารุสซาลาม / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.).
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), [2557?].
เลขเรียกDS650.3 อ68,390.097 ส691อ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายทหาร = Military law / ประสิทธิ์ ใจชื้น. [text]
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ ใจชื้น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544.
เลขเรียกG154.7 ท478 2547,343.01 ป17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายปฏิรูปกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา = Ministry of Tourism Authority and Athletics / ฝ่ายวิชากา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, ค.ศ. 2002 [2545]
เลขเรียกK ก117ปท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (2563401) / สงวน สุทธิเลิศอรุณ.
ชื่อผู้แต่งสงวน สุทธิเลิศอรุณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, 2546.
เลขเรียกKPT3425 .ส24 2546,343.07891 ส12ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (2563401) / สงวน สุทธิเลิศอรุณ.
ชื่อผู้แต่งสงวน สุทธิเลิศอรุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, 2542.
เลขเรียก344.099 ส141ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว / คณาธิป ทองรวีวงศ์
ชื่อผู้แต่งคณาธิป ทองรวีวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2558
เลขเรียกKPT3425 ค127 2558,343.07891 ค127ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว : 2563401 [CD-ROM] / กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ชื่อผู้แต่งกิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน : เอกสารประกอบการสอน 66730359 = Labor laws / ณฤดี พรหมสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งณฤดี พรหมสุวรรณ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา, [2560].
เลขเรียก344.01 ณ253ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน : เอกสารประกอบการสอนวิชา 210261 = Labor law / วิษณุ บุญมารัตน์.
ชื่อผู้แต่งวิษณุ บุญมารัตน์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553.
เลขเรียก344.01 ว768ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา