Found: 41  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ทดสอบวิชาการบนระบบเครือข่ายท้องถิ่นของวิทยาลัยลุ่มน้ำปิง = The Development ...
ชื่อผู้แต่งโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
พิมพลักษณ์2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบระบบ = System Analysis and Design / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.
ชื่อผู้แต่งโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545.
เลขเรียกT57.6 อ978ก 2545,004.21 อ978ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบระบบ = Systems analysis and design / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
ชื่อผู้แต่งโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560
เลขเรียกT57.6 อ-ก 2560,004.21 อ978ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบระบบ = Systems analysis and design / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
ชื่อผู้แต่งโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548.
เลขเรียกQA76.9.S88 อ978 2548,004.21 อ94ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบระบบ = System analysis and design / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
ชื่อผู้แต่งโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548.
เลขเรียกQA402 อ978 2548,004.21 อ86ก 2555
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบระบบ = System analysis and design / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.
ชื่อผู้แต่งโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547.
เลขเรียกQA402 อ95 2545,004.21 อ978ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม : Systems Analysis and Design / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
ชื่อผู้แต่งโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552
เลขเรียก004.21 อ86ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม = Systems analysis and design / โอภาส เอี่ยมสิริว...
ชื่อผู้แต่งโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548
เลขเรียกQA402 อ95 2555,025.04 อ978ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม = System analysis and design / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์...
ชื่อผู้แต่งโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549.
เลขเรียกQA 402 อ978ก 2549,004.21 อ978ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, สมโภชน์ ชื่นเอี่ยม
ชื่อผู้แต่งโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2551.
เลขเรียก004.6 อ86ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและจัดการฐานข้อมูล = Database design and management/ โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.
ชื่อผู้แต่งโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2550.
เลขเรียกQA 76.9.D3 อ978ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและจัดการฐานข้อมูล = Database design and management / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.
ชื่อผู้แต่งโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548.
เลขเรียกQA76.9.D3 อ978 2548,005.74 อ978ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ = Computer Programming / โดย โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ และ สมโภชน์ ชื่นเอี่ย...
ชื่อผู้แต่งโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560
เลขเรียกQA76.5 อ-ก 2560,005.1 อ978ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C = Programming with C / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
ชื่อผู้แต่งโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
เลขเรียกQA76.73.C15 อ978 2559,005.133 อ978ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C = Programming with C / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.
ชื่อผู้แต่งโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา