Found: 62  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นกับมิติใหม่การเลือกตั้งท้องถิ่น [text] / โกวิทย์ พวงงาม, เร...
ชื่อผู้แต่งโกวิทย์ พวงงาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2546
เลขเรียกสร 352.283 ก952ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองของเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัด / โกวิทย์ พวงงาม, ธัญญาภรณ์ จันทรเวช...
ชื่อผู้แต่งโกวิทย์ พวงงาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2558.
เลขเรียกJF1358.T5 ก952ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น / โกวิทย์ พวงงาม.
ชื่อผู้แต่งโกวิทย์ พวงงาม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์ , 2553.
เลขเรียก307.14
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองท้องถิ่น / โกวิทย์ พวงงาม text
ชื่อผู้แต่งโกวิทย์ พวงงาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559
เลขเรียกวจ JQ1745.A55C6 ก952,364.1323 ก952ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการปัญหาการทุจริตในองดักรปกคองส่วนที่องถิ่น / โกวิทย์ พวงงาม
ชื่อผู้แต่งโกวิทย์ พวงงาม
พิมพลักษณ์กรงเทพฯ : ซัน แพดเกจิ๊จง, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยทฤษฎี แนวคิด และหลักการ / ผู้เขียน โกวิทย์ พวงงาม
ชื่อผู้แต่งโกวิทย์ พวงงาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปร์เน็ท, 2553
เลขเรียกJS7404.A1 ก952ก,352.14 ก873ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยทฤษฎี แนวคิด และหลักการ / โกวิทย์ พวงงาม. [text]
ชื่อผู้แต่งโกวิทย์ พวงงาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด 2550.
เลขเรียกJS 241 ก952ก 2550,352.14 ก87ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองท้องถิ่นไทย / โกวิทย์ พวงงาม. [text]
ชื่อผู้แต่งโกวิทย์ พวงงาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2550.
เลขเรียก352.1409593 ก87ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองท้องถิ่นไทย : หลักการและมิติใหม่ในอนาคต / โกวิทย์ พวงงาม
ชื่อผู้แต่งโกวิทย์ พวงงาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559.
เลขเรียกJS7404.A1 ก952 2559,352.0593 ก952ก 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองท้องถิ่นไทย : หลักการและมิติใหม่ในอนาคต / โกวิทย์ พวงงาม
ชื่อผู้แต่งโกวิทย์ พวงงาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550.
เลขเรียกJS7404.A1 ก952 2550,352.1409593 ก952ก 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองท้องถิ่นไทย : หลักการและมิติใหม่ในอนาคต / โกวิทย์ พวงงาม
ชื่อผู้แต่งโกวิทย์ พวงงาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548
เลขเรียกJS7404.A1 ก95 2548,342.59309 ก87ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองท้องถิ่นไทย : หลักการและมิติใหม่ในอนาคต / โกวิทย์ พวงงาม
ชื่อผู้แต่งโกวิทย์ พวงงาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543.
เลขเรียกJS7404.A1 ก952 2543,352.1409593 ก952ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองท้องถิ่นไทย : เอกสารตำราหลัก ประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกคร...
ชื่อผู้แต่งโกวิทย์ พวงงาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2557
เลขเรียก352.1409593 ก952ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองท้องถิ่นไทย : เอกสารตำราหลักประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอ...
ชื่อผู้แต่งโกวิทย์ พวงงาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2552.
เลขเรียกJS7404.A1 ก952ร 2552,352.14 ก873ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองท้องถิ่นไทย : หลักการและมิติใหม่ในอนาคต / โกวิทย์ พวงงาม
ชื่อผู้แต่งโกวิทย์ พวงงาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไทย, 2542
เลขเรียก352.1409593 ก87ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา