Found: 69  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานพัฒนาชนบท / โกวิท วงศ์สุรวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งโกวิท วงศ์สุรวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , (2547).
เลขเรียก320.9593 ก951ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิวัติครั้งสำคัญของโลก / บรรณาธิการโดย วุฒิชัย มูลศิลป์ และโกวิท วงศ์สุรวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2526.
เลขเรียก321.09 ก470
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิวัติครั้งสำคัญของโลก / บรรณาธิการโดย วุฒิชัย มูลศิลป์ และโกวิท วงศ์สุรวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2526.
เลขเรียกJC491 ก226 2526,320.903 ก226 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิวัติครั้งสำคัญของโลก / วุฒิชัย มูลศิลป์ และ โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2526.
เลขเรียกD21.3 .ก64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิวัติครั้งสำคัญของโลก / วุฒิชัย มูลศิลป์, โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2526.
เลขเรียกJC491 ก469 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากระบวนการยอมรับเอาการศึกษาในรูปโรงเรียนเป็นเครื่องมือที่จำเป็นอย่างหนึ่งในการรักษาเอกราชของป...
ชื่อผู้แต่งโกวิท วงศ์สุรวัฒน์.
พิมพลักษณ์2529
เลขเรียก959.373 ก873ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองการปกครอง : หลายมิติ / โกวิท วงศ์สุรวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งโกวิท วงศ์สุรวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2547]
เลขเรียกJQ1745.A1 ก956,320.9593 ก951ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองการปกครองรัสเซีย / โกวิท วงศ์สุรวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งโกวิท วงศ์สุรวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : วาสนา, 2550.
เลขเรียกDK268.4 ก9ก 2550,320.947 ก87ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกา : แนวพินิจทางประวัติศาสตร์ / โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
ชื่อผู้แต่งโกวิท วงศ์สุรวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2548
เลขเรียกJK421 ก95 2548,973 ก957ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองการปกครองไทย : หลายมิติ / โกวิท วงศ์สุรวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งโกวิท วงศ์สุรวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2549?].
เลขเรียก320.9593 ก 975 ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองการปกครองไทย : หลายมิติ / โกวิท วงศ์สุรวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งโกวิท วงศ์สุรวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553.
เลขเรียกJQ1745.T5 ก9ก 2553,320.9593 ก87ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสุขของพ่อ / เขียน โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
ชื่อผู้แต่งโกวิท วงศ์สุรวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.วาทิน พับลิเคชั่น, 2555.
เลขเรียกDS586.8 ก95 2555,293.1593 ภ671ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสุขของสมเด็จพระเทพฯ / โดย โกวิท วงศ์สุรวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งโกวิท วงศ์สุรวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท พี. วาทิน พับลิเคชั่น, 2554.
เลขเรียกDS570.45.ท7 ก95 2554,923.1593 ท84ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องญี่ปุ่นกับความเสื่อมของจักรวรรดินิยมตะวันตกในเอเซีย 1894-1943 / ริชาร์ด สตอร์รี่ ; แปลโดย โกวิท วงศ์...
ชื่อผู้แต่งสตอร์รี่, ริชาร์ด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2522.
เลขเรียกDS841 .ส14
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำรายุทธศิลป์ : วิทยาการทหารฉบับเก่าแก่ที่สุดของจีน รวบรวมเมื่อ 500 ปี ก่อน ค.ศ. / วุฒิชัย มูลศิลป...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2532.
เลขเรียกU162 .ต66
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา