Found: 69  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ประเด็น สู่แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 9 / [บรรณาธิการ: โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, สุมาภรณ์ แซ่ล...
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : โครงการตำรา สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2545.
เลขเรียกRA541.T5 ส647 2545,WA541.JT3 ส647 2545,362.11 ส268 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการพึ่งตนเองด้านสุขภาพในระดับครอบครัวและชุมชน : พลวัตสุขภาพกับการพึ่งตนเอง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียก362.104257 ก514
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองเรื่องสุขภาพ การเมืองเรื่องชาติพันธุ์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548.
เลขเรียก300 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแพทย์เชิงชาติพันธุ์ : เอกสารประกอบการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 2 เรื่อง ชาติและชาติพั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2546.
เลขเรียกGN296.5 .T5 ก6 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแพทย์แผนไทย " ภูมิปัญญาแห่งการพึ่งตนเอง" / สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงสาธารณสุข, 2531
เลขเรียก610 ส47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแพทย์แผนไทย "ภูมิปัญญาแห่งการพึ่งตนเอง" / โดย สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ และโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ. บรรณาธิการ
เลขเรียก610 ส47ก 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำลังใจและความหวัง : ความทุกข์ยืดเยื้อของการเจ็บป่วยเรื้อรัง / อัจฉรา บุญสุข ... [และคนอื่น] ; โกมาต...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2550.
เลขเรียกRA771.7 .ก64 2550,WA546 ก6 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนทำงานบันดาลใจ / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ชื่อผู้แต่งโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สุขศาลา, 2558
เลขเรียก089.95911 ก862ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายของวัฒนธรรมสุขภาพในสังคมไทย : มุมมองทางมานุษยวิทยา สุขภาพ และการแพทย์/ โกมาตร จึงเสถียรท...
ชื่อผู้แต่งโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), [254-].
เลขเรียกRA418.3.ท9 ก94
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคืนสุขภาพแก่ประชาชน / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ; บรรณาธิการ เพลินพิศ เกลี้ยงสงค์.
ชื่อผู้แต่งโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานงานการพัฒนาการแพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย กระทรวงสาธารณสุข, 2535.
เลขเรียกRA751.T4 ก941,QT255 ก941ค 2535,613 ก86ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคืนสุขภาพแก่ประชาชน / โดย โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานงานการพัฒนาการแพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย กองแผนงานสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2535.
เลขเรียกR729.5.R87 ก941ค,WB50.JT3 ก941ค 2535,610.6953 ก941ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือจัดอบรมวิถีชุมชน / ผู้เขียน, โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2550.
เลขเรียกHN46.T5 ค246 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือจัดอบรมวิถีชุมชน / ผู้เขียน, โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2550.
เลขเรียกWA546.JT3 ค695 2550,362.12 ค695(1) 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือจัดอบรมวิถีชุมชน / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ
ชื่อผู้แต่งโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ(สวสส.), 2551
เลขเรียกRA427.2 ก941 2551,307 ก86ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือจัดอบรมวิถีชุมชน / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2551, [2008]
เลขเรียกWA546.JT3 ค695 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา