Found: 19  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / เสาวพร เมืองแก้ว.
ชื่อผู้แต่งเสาวพร เมืองแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประสานมิตร, 2546.
เลขเรียก372.3 ส5176ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลทางคหกรรมศาสตร์
ชื่อผู้แต่งเสาวพร เมืองแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ม.ป.ป.
เลขเรียก640.76 ส18ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลทางคหกรรมศาสตร์ เสาวพร เมืองแก้ว [Text]
ชื่อผู้แต่งเสาวพร เมืองแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2531
เลขเรียก640 ส267ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลทางคหกรรมศาสตร์ = Evalation in home economics / เสาวพร เมืองแก้ว.
ชื่อผู้แต่งเสาวพร เมืองแก้ว.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531].
เลขเรียก640.76 ส942ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลทางคหกรรมศาสตร์ = Evaluation in home economics / เสาวพร เมืองแก้ว
ชื่อผู้แต่งเสาวพร เมืองแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531.
เลขเรียกTX364 ส942,640.107 ส942ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลทางคหกรรมศาสตร์ = Evaluation in home ecomuics / เสาวพร เมืองแก้ว
ชื่อผู้แต่งเสาวพร เมืองแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ เจ.เอ็น ที, 2531
เลขเรียก640 ส517ก 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการสร้างระบบเครือข่ายธุรกิจค้าปลีกรายย่อยของไทยแบบพึ่งพาตนเอง : รายงานฉบับสมบูรณ์ / ...
ชื่อผู้แต่งสุรชัย จิวเจริญสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานการอุดมศึกษา (สกอ.), 2548
เลขเรียกHF5439.G75 ส74 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ / เสาวพร เมืองแก้ว
ชื่อผู้แต่งเสาวพร เมืองแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.เอ็น. การพิมพ์, 2538.
เลขเรียกTX165 ส942,640.71 ส267ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์/ เสาวพร เมืองแก้ว.
ชื่อผู้แต่งเสาวพร เมืองแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทิพยวิสุทธิ์, 2538.
เลขเรียกLB 1628 ส942ก 2538,375.64 ส517ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงหรรษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของครูในอุดมคติ : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548.
เลขเรียก371.33 กร522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้สไลด์-เทปเรื่องเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถวิสัยของครูคหกรรมศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา : วิชาบ้านแล...
ชื่อผู้แต่งเสาวพร เมืองแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531.
เลขเรียกHQ674.55 .ส517
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิจกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / เสาวพร เมืองแก้ว.
ชื่อผู้แต่งเสาวพร เมืองแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประสานมิตร, 2546.
เลขเรียก372.3 ส5176ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพและการบริโภคน้ำบรรจุขวดของครอบครัวในกรุงเทพมหานคร / เสาวพร เมืองแก้ว
ชื่อผู้แต่งเสาวพร เมืองแก้ว
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535.
เลขเรียกTD433 .ส517 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมสูตรอาหารจานเดียวรักลูก / โดยเสาวพร เมืองแก้ว, อบเชย วงศ์ทอง
ชื่อผู้แต่งเสาวพร เมืองแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปลน พับลิชชิ่ง จำกัด, 2538.
เลขเรียกTX361.C5 ส893 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์การพัฒนารูปแบบการสร้างระบบเครือข่ายธุรกิจค้าปลีกรายย่อยของไทยแบบพึ่งพาตนเอง = Thai...
ชื่อผู้แต่งสุรชัย จิวเจริญสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548.
เลขเรียกHF5429.6.T5 ส847
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา