Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการคุณภาพ : จาก TQC ถึง TQM, ISO 9000 และการประกันคุณภาพ / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2547.
เลขเรียกHD62.15 .ร85 2547,658.00952 ร861ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการภาครัฐแนวใหม่ / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิทธ์การพิมพ์ , 2556.
เลขเรียกJF1358 ร861ก,352 ร861ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำนโยบายไปปฏิบัติ / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2551.
เลขเรียกHD87 .ร85 2551,352.34 ร861ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารการพัฒนา / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ text
ชื่อผู้แต่งเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2558
เลขเรียกJF1358 �861�,350 ร861ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2548.
เลขเรียกHD4912.T5 ร861 2548,658.32 ร6112
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการภายใต้กระแสการจัดการภาครัฐใหม่และข้อวิพากษ์ / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545.
เลขเรียกJQ1745.A1 ร825 2545,351 ร6112
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาองค์การ / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2557
เลขเรียกHD37.T4 ร-ก 2557,658.406 ร85ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนและการวิเคราะห์โครงการพัฒนา / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2557.
เลขเรียกHD69.P75 ร861 2557,338.9593 ร861ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างทีมงาน / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556.
เลขเรียกHM 716 ร861ก 2556,658.562 ร85ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำเนิดระบบราชการและการปฏิรูปในยุคคลาสสิก / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สงวนกิจการพิมพ์, 2545.
เลขเรียกJQ1746.Z1 ร861ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. [text]
ชื่อผู้แต่งเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2550.
เลขเรียกJF1358.T5 ร861 2550,351 ร611ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553.
เลขเรียกJF1358.T5 ร861 2553,351 ร861ค3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยเรื่องปฏิกิริยาลูกโซ่ของการเรียนรู้ : กรณีบัณฑิตกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร แ...
ชื่อผู้แต่งประชุม ผงผ่าน
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 2546
เลขเรียก332.3 ป171ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอน รายวิชาการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี] : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา