Found: 27  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง100 นิทานจีนสำหรับเด็ก / เมชฌ สอดส่องกฤษ.
ชื่อผู้แต่งเมชฌ สอดส่องกฤษ.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2557.
เลขเรียกรอวิเคราะห์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง500 อักษรจีน จำง่ายใช้ได้จริง / เมชฌ สอดส่องกฤษ
ชื่อผู้แต่งเมชฌ สอดส่องกฤษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2555
เลขเรียก495.181 ม721ห 2555
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศลุ่มน้ำโขง : กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศจีนตอนใต้ (ยูนนาน และกวา...
ชื่อผู้แต่งเมชฌ สอดส่องกฤษ.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556].
เลขเรียกGN495.6 ม721 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลสมุนไพรจีน / เมชฌ สอดส่องกฤษ.
ชื่อผู้แต่งเมชฌ สอดส่องกฤษ.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียกRS164 ม721
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนานาภาษาในประเทศจีนตอนใต้ ภาคที่ 1 : ภาษาตระกูลมอญ - เขมร และรายการคำศัพท์ / เมชฌ สอดส่องกฤษ
ชื่อผู้แต่งเมชฌ สอดส่องกฤษ
พิมพลักษณ์อุบลราชธารี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
เลขเรียกPL4191 ม721น ล.1 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนานาภาษาในประเทศจีนตอนใต้ ภาคที่ 2 : ภาษาตระกูลไท. เล่ม 1 / เมชฌ สอดส่องกฤษ
ชื่อผู้แต่งเมชฌ สอดส่องกฤษ
พิมพลักษณ์อุบลราชธารี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
เลขเรียกPL4191 ม721น ล.1 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนานาภาษาในประเทศจีนตอนใต้ ภาคที่ 2 : ภาษาตระกูลไท. เล่ม 2 / เมชฌ สอดส่องกฤษ
ชื่อผู้แต่งเมชฌ สอดส่องกฤษ
พิมพลักษณ์อุบลราชธารี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560.
เลขเรียกPL4191 ม721น ล.2 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนามานุกรมธุรกิจชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุบลราชธานี / เมชฌ สอดส่องกฤษ.
ชื่อผู้แต่งเมชฌ สอดส่องกฤษ.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555.
เลขเรียกHF5808.T5 ม721
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาจีนโดนใจ คนวัยไซเบอร์ / เมชฌ สอดส่องกฤษ.
ชื่อผู้แต่งเมชฌ สอดส่องกฤษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2556.
เลขเรียกPL1121.T5 ม7ภ 2556,495.1 ม721ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาศาสตร์ภาษาจีน / เมชฌ สอดส่องกฤษ.
ชื่อผู้แต่งเมชฌ สอดส่องกฤษ.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของภาษาไทยถิ่นอีส...
ชื่อผู้แต่งเมชฌ สอดส่องกฤษ.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2556.
เลขเรียกP121 ม721
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเปรียบเทียบการใช้คำเรียกขานภาษาไทยและจีนในสมัยปัจจุบัน = A comparison of modern Thai a...
ชื่อผู้แต่งเมชฌ สอดส่องกฤษ.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2549.
เลขเรียกPL1171 ม713
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานโครงการนำนักศึกษาทัศนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนที่เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน : ระหว่า...
ชื่อผู้แต่งเมชฌ สอดส่องกฤษ.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2551.
เลขเรียกDS721 ม719
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานโครงการอบรมหลักสูตรการสอนภาษาจีนให้แก่หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน ระหว่างวันที่ 20 - 27 พฤษภาคม 255...
ชื่อผู้แต่งเมชฌ สอดส่องกฤษ.
พิมพลักษณ์อุบลฯ : คณะศิลปศาสตร์ , 2550.
เลขเรียกPL1171 ม713
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา