Found: 24  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสนทนาของเพลโต : ยูไธโฟร อโพโลจี ไครโต = The dialogue of Plato : Eutyphro, Apology, Crito / สมบัติ ...
ชื่อผู้แต่งเพลโต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2558.
เลขเรียกB 358 พ57 2558
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาความรัก : สุนทรียสนทนาว่าด้วยแก่นแท้ของความรัก = Symposium / เพลโต, เขียน ; พินิจ รัตนกุล, แ...
ชื่อผู้แต่งเพลโต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2557.
เลขเรียก184 พ919ป 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาความรัก = Symposium / Plato ; สำนวน, Benjamin Jowett ; พินิจ รัตนกุล, แปลและวิเคราะห์.
ชื่อผู้แต่งเพลโต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2557.
เลขเรียกB385 พ919 2557,177.7 พ921ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาความรัก = Symposium / เพลโต, เขียน ; พินิจ รัตนกุล แปล
ชื่อผู้แต่งเพลโต
พิมพลักษณ์นครปฐม : วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553.
เลขเรียกBF575.L8 พ919ป 2553,184 พ919ป 2553
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาวิวาทะว่าด้วยความรัก = Symposium / เพลโต ; [แปล] อัคนี มูลเมฆ
ชื่อผู้แต่งเพลโต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หนึ่ง, 2553.
เลขเรียกB385.A8T5 พ921
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูดดีหรือพูดเก่ง (เล่ม 1) = Gorgias / เพลโต ; [แปลและเรียงโดย] ดวงพร ธนะมัยมาศ และมยูร วิเศษกุล
ชื่อผู้แต่งเพลโต
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ดวงกมล, [2517]
เลขเรียก808.5 พ57พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูดดีหรือพูดเก่ง / ของ เพลโต ; ดวงพร ธนะมัยมาศ และ มยูร วิเศษกุล, แปลและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งเพลโต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2517.
เลขเรียก808.5 พ926พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูดดีหรือพูดเก่ง แปลจาก จอร์เจียส์ / เพลโต แปลโดย ดวงพร ธนะมัยมาศ และมยูร วิเศษกุล.
ชื่อผู้แต่งเพลโต.
พิมพลักษณ์ดวงกมล, 2517.
เลขเรียก808.5 พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรีพับลิก = Republic / เพลโต ; แปลโดย เวรัส โพธารามิก แปลจากภาษากรีกโบราณ
ชื่อผู้แต่งเพลโต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2557, [2014]
เลขเรียกJC71.P62 พ919ร 2557,321.07 พ919ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรีพับลิก = Republic / เพลโต, เขียน ; เวธัส โพธารามิก, แปลจากภาษากรีกโบราณ ; นันทพร ปิเลย์, บรรณาธิก...
ชื่อผู้แต่งเพลโต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทับหนังสือ, 2558.
เลขเรียกJC71 พ7ร 2558,321.07 พ919ร 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรีพับลิก = Republic / เพลโต, เขียน ; เวธัส โพธารามิก, แปลจากภาษากรีกโบราณ ; นันทพร ปิเลย์, บรรณาธิก...
ชื่อผู้แต่งเพลโต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทับหนังสือ, 2559.
เลขเรียกJC71 พ919ร 2558,100 พ84ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรีพับลิก = Republic / เพลโต, เขียน ; เวธัส โพธารามิก, แปลจากภาษากรีกโบราณ ; นันทพร ปิเลย์, บรรณาธิกา...
ชื่อผู้แต่งเพลโต
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ภาพพิมพ์, 2562.
เลขเรียกJC71 .ป73 2562,321.07 พ919ร 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีการของโสกราตีส (ยูไทโฟร) / เปลโต้ ; แปลโดย ส. ศิวรักษ์
ชื่อผู้แต่งเพลโต
พิมพลักษณ์พระนคร : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2511.
เลขเรียก183.2 ป57ว
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา