Found: 75  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปัจัจยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพของผู้พ้นโทษที่ได้รับใบรับรองความประพฤติจากกรมราชทัณฑ์" ...
ชื่อผู้แต่งเพลินใจ แต้เกษม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์, 2553
เลขเรียกส.ร. 365.6 พ573ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบและกระบวนการในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดของกรมราชทัณฑ์ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงก...
ชื่อผู้แต่งเพลินใจ แต้เกษม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์, 2553
เลขเรียกส.ร. 364.63 พ573ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยประเมินผลองค์กรแห่งความพอเพียง : ศึกษาเฉพาะกรณีทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาและเรือนจำอำเภอสีคิ้ว ...
ชื่อผู้แต่งเพลินใจ แต้เกษม
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านอาชญาวิทยา สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์, 2550.
เลขเรียกHC445.Z7N34 พ74 2550,365.43 พ 897 ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจด้านสวัสดิการและการทำงานของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ : รายงานผลการศึกษาวิจัย / เพลินใจ แต้เก...
ชื่อผู้แต่งเพลินใจ แต้เกษม
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านอาชญาวิทยา สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์, 2549
เลขเรียก361.65 พ57ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนะของพันธมิตรราชทัณฑ์ต่อการนำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานราชทัณฑ์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงกา...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านอาชญาวิทยา สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์, 2549.
เลขเรียก364.6 ท361
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิผลของการดำเนินงานในสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ตามพระราชบัญญัติฟื้น...
ชื่อผู้แต่งเพลินใจ แต้เกษม.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านอาชญาวิทยา สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์, 2550.
เลขเรียกHV5840.T5 พ4ป 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาการกระทำผิดซ้ำจากรั้วสถานพินิจสู่กำแพงเรือนจำ : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ต้องขังวัยหนุ่ม : รายงานการวิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2552.
เลขเรียก364.3 ป525 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้ต้องขังกับการใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : รายงานการวิจัย / โดย เพลินใจ แต้เกษม ... [และคน...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2552.
เลขเรียก365.6 ผ749(1) 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้ต้องขังกับการใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : รายงานการวิจัย = Sufficiency economy as a way of...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กลุ่มงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์, 2552.
เลขเรียก365.6 ผต749
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้ต้องขังกับการใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : รายงานการวิจัย / เพลินใจ แต้เกษม...[และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งเพลินใจ แต้เกษม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2552
เลขเรียก365.6 พ57ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพันธมิตรภาคประชาสังคมกับการปลดปล่อยให้ผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึก...
ชื่อผู้แต่งเพลินใจ แต้เกษม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์, 2552
เลขเรียกส.ร. 365.6 พ573พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพันธมิตรภาคประชาสังคมกับการปลดปล่อยให้ผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / เพลินใจ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กลุ่มงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์, 2552.
เลขเรียก365.647 พ564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขัง / [คณะผู้วิจัย เพลินใจ แต้เกษม ... [และคนอื่น ๆ]].
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านอาชญาวิทยา สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์, 2550.
เลขเรียก365.6 ม434
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรอยสักผู้ต้องขัง...ปัญหาในการปรับตัวและการยอมรับจากสังคม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / เพลินใจ แต้เกษ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านอาชญาวิทยา กรมราชทัณฑ์, 2550.
เลขเรียก365.6 ร194
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา