Found: 13  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAutonomia : ทุนนิยมความรับรู้แรงงานอวัตถุและการปฏิวัติของส่วนรวม / เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
ชื่อผู้แต่งเก่งกิจ กิติเรียงลาภ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Illuminations, 2560.
เลขเรียกHB501 .ก75 2560,320.945 ก749อ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAutonomia ทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวัตถุ และการปฏิบัติของส่วนรวม / เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
ชื่อผู้แต่งเก่งกิจ กิติเรียงลาภ
เลขเรียก320.5315 ก749อ 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องConatus ชีวิตและอำนาจควบคุมชีวิตในระบบทุนนิยมแห่งศตวรรษที่ 21 / เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
ชื่อผู้แต่งเก่งกิจ กิติเรียงลาภ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2561
เลขเรียก330.122 ก749ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPerspective ภววิทยาแบบมุมมองนิยมและความเป็นซับเจค / เก่งกิจ กิติเรียงลาภ.
ชื่อผู้แต่งเก่งกิจ กิติเรียงลาภ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภทระ พรีเพรส, 2560.
เลขเรียกBD318 ก7พ 2560,111 ก82พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ฉบับย่อของลัทธิเสรีนิยมใหม่ = a brief history of neoliberalism / เดวิด ฮาร์วี, เขียน ...
ชื่อผู้แต่งฮาร์วี, เดวิด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2555.
เลขเรียกHD87 ฮ64,330.122 ฮ372ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐสวัสดิการ : ทางเลือกที่ดีกว่า ประชานิยมของไทยรักไทย / ใจ อึ้งภากรณ์, เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
ชื่อผู้แต่งใจ อึ๊งภากรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พรรคแนวร่วมภาคประชาชน, [2549?]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐสวัสดิการทางเลือกที่ดีกว่าประชานิยมของไทยรักไทย / ใจ อึ๊งภากรณ์ และเก่งกิจ กิติเรียงลาภ
ชื่อผู้แต่งใจ อึ๊งภากรณ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : พรรคแนวร่วมภาคประชาชน], [2550?], [2007]
เลขเรียกJQ1749.A8 จ921ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว่าด้วยความจริง On truth / เก่งกิจ กิติเรียงลาภ...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อิลลูมิเนชันส์ เอดิชัน, 2562
เลขเรียก121 ว459 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสองวิญญาณแห่งสังคมนิยม = The two souls of socialism / เดรเฟอร์, ฮาล ; แปลโดย เก่งกิจ กิติเรียงลา...
ชื่อผู้แต่งเดรเปอร์, ฮาร์ล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย (TLC), 2552.
เลขเรียกHX73 .ค74 2552,320.531 ส473 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเขียนชนบทให้เป็นชาติ : กำเนิดมานุษยวิทยาไทยในยุคสงครามเย็น / เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
ชื่อผู้แต่งเก่งกิจ กิติเรียงลาภ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2562
เลขเรียก307.72 ก749ข 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเขียนชนบทให้เป็นชาติ กำเนิดมานุษยวิทยาไทยในยุคสงครามเย็น / เก่งกิจ กิติเรียงลาภ.
ชื่อผู้แต่งเก่งกิจ กิติเรียงลาภ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2562.
เลขเรียก307.72 ก744ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเริ่มต้นใหม่จากจุดเริ่มต้น : ทฤษฎีมาร์กซิสต์ในศตวรรษที่ 21 / เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
ชื่อผู้แต่งเก่งกิจ กิติเรียงลาภ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
เลขเรียกB809.8 ก743ร 2560,335.41 ก521ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่สร้างชาติ : รัฐประชาชาติกับการทำแผนที่หมู่บ้านไทยในยุคสงครามเย็น / เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
ชื่อผู้แต่งเก่งกิจ กิติเรียงลาภ
พิมพลักษณ์ปัตตานี : ปาตานี ฟอรั่ม, 2561
เลขเรียก912.593 ก749ผ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา