Found: 19  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น / เกศินี จุฑาวิจิตร
ชื่อผู้แต่งเกศินี จุฑาวิจิตร
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2540
เลขเรียก302.2 ก58ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น / เรียบเรียงโดย เกศินี จุฑาวิจิตร
ชื่อผู้แต่งเกศินี จุฑาวิจิตร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, [2538]
เลขเรียก302.2 ก774ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น = Communication in rural development / เกศินี จุฑาวิจิตร.
ชื่อผู้แต่งเกศินี จุฑาวิจิตร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2541.
เลขเรียก302.23 ก774ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนสร้างสรรค์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ : Idea ดีๆ ไม่มีวันหมด / เกศินี จุฑาวิจิตร
ชื่อผู้แต่งเกศินี จุฑาวิจิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
เลขเรียกPL 4177 ก774ก 2557,808.4 ก85ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ / เกศินี จุฑาวิจิตร
ชื่อผู้แต่งเกศินี จุฑาวิจิตร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการสถาบันราชภัฏนครปฐม, 2540
เลขเรียก659.2 ก774ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการทำงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน / จัดทำโดย คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐ...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน (คปอส)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน คปอส, 2531.
เลขเรียกW84.6 ค123ค 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพิทักษ์โลก / เรียบเรียงโดย ธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี และเกศินี จุฑาวิจิ...
ชื่อผู้แต่งธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการผู้หญิง, มูลนิธิหมอชาวบ้าน, [25--?]
เลขเรียกTD170 ธ461
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฉีกหน้ากากอุตสาหกรรมบุหรี่ / โดย Ross Hammond and Andy Rowell ; บรรณาธิการ ประกิต วาทีสาธกกิจ; ถอดคว...
ชื่อผู้แต่งแฮมมอนด์, โรสส์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.),มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (มสบ.), 2551
เลขเรียกHD9149.C42 ฮ64 2551,HF5439.C435 H227ฉ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดนตรีเปลี่ยนคน คนเปลี่ยนสังคม : บทเรียนจากการติดตามและประเมินผลโครงการดนตรีสร้างสุข / เกศินี จุฑาว...
ชื่อผู้แต่งเกศินี จุฑาวิจิตร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2554.
เลขเรียกML3920 ก75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทบเรียนและประสบการณ์จากวิกฤติน้ำท่วมและการจัดการศูนย์พักพิง / เกศินี จุฑาวิจิตร
ชื่อผู้แต่งเกศินี จุฑาวิจิตร
พิมพลักษณ์นครปฐม : เพชรเกษมพริ้นติ้ง, 2555
เลขเรียกHV609 บ128,363.3493 ก128บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอดส์ / [เกศินี จุฑาวิจิตร]
ชื่อผู้แต่งเกศินี จุฑาวิจิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกRA644.A25 ก774,WD308 ก774ภ 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2551 / เ...
ชื่อผู้แต่งเกศินี จุฑาวิจิตร
พิมพลักษณ์นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียก378.365 ก774ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย ศักยภาพและความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในภาวะวิก...
ชื่อผู้แต่งเกศินี จุฑาวิจิตร
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียก658.421 ก774ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย ศักยภาพและความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในภาวะวิก...
ชื่อผู้แต่งเกศินี จุฑาวิจิตร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียก338 ก774ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างและแก้ไขภาพลักษณ์ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ / เกศินี จุฑาวิจิตร
ชื่อผู้แต่งเกศินี จุฑาวิจิตร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2539
เลขเรียก659.29 ก774ร 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา