Found: 16  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก / เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งเกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : บุ๊คเน็ท, 2550.
เลขเรียกQM151 ก768,WE101 ก7ก 2550,611.7 ก57ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก / เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งเกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอกรุปเพรส, 2554.
เลขเรียกQM101 ก751 2554,WE101 ก768ก 2554,611.7 ก574ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุลกายวิภาคศาสตร์ / เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์
ชื่อผู้แต่งเกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอกรุ๊ปเพรส, 2561.
เลขเรียกQS504 ก768จ 2561,611.018 ก768จ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน / เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์
ชื่อผู้แต่งเกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
เลขเรียก611.8 ก 842 ป 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน/ เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งเกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมศาสตร์, 2546.
เลขเรียกQM 45 ก769ป 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ / เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์
ชื่อผู้แต่งเกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543
เลขเรียกQM23.2 ก74 2543,QS4 ก7พ 2543,611 ก57พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ / เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์
ชื่อผู้แต่งเกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอกรุ๊ปเพรส, 2558, [2015]
เลขเรียกQS4 ก768พ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน / เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์
ชื่อผู้แต่งเกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทไอกรุ๊ป เพรส , 2557.
เลขเรียกQP34.5 ก751 2557,QS4 ก768ม 2557,611 ก84ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหกายวิภาคศาสตร์สำหรับเตรียมสอบ / เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งเกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
เลขเรียก611 ก771ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยาเอ็มบริโอ = Embryology / เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์
ชื่อผู้แต่งเกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอกรุ๊ป เพรส, 2556.
เลขเรียกQS 604 ก768ว 2556,QS604 ก768 2556,591.33 ก84ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเซลล์ชีววิทยา / เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งเกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ไอกรุ๊ป เพรส, 2553.
เลขเรียกQH581.2 ก769 2553,QU300 ก768 2553,571.6 ก57ซ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดกายวิภาคศาสตร์ / เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์
ชื่อผู้แต่งเกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอกรุ๊ป เพรส, 2551.
เลขเรียกQM32 ก768,QS18.2 ก768 2551,611 ก 859 บ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดประสาทกายวิภาคศาสตร์ / ผู้เขียน, เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์
ชื่อผู้แต่งเกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอกรุ๊ป เพรส, 2557
เลขเรียกWL101 ก768บ 2557,611.8 ก84บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา