Found: 33  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการชำระพระราชพงศาวดารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก / โดย อุบลศรี อรรถพันธุ์
ชื่อผู้แต่งอุบลศรี อรรถพันธุ์
พิมพลักษณ์2524.
เลขเรียกวจ 959.3061 อ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการชำระพระราชพงศาวดารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก = The revision of chronieles during ...
ชื่อผู้แต่งอุบลศรี อรรถพันธุ์.
พิมพลักษณ์2524.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการชำระพระราชพงศาวดารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก = The revision of chronicles during t...
ชื่อผู้แต่งอุบลศรี อรรถพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524.
เลขเรียกDS578.3 .อ73
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทอผ้าไหมพุมเรียง = Pumriang silk weaving / โดย อุบลศรี อรรถพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งอุบลศรี อรรถพันธุ์.
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2534.
เลขเรียกTT848 .อ75 2534,746.0439 อ835ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทอผ้าไหมพุมเรียง[จุลสาร] / อุบลศรี อรรถพันธ์
ชื่อผู้แต่งอุบลศรี อรรถพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2534.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ประเภทหนังสือบุด เรื่อง สุวรรณราช เล่ม 9 / อุบลศรี อรรถพันธุ์
ชื่อผู้แต่งอุบลศรี อรรถพันธุ์
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2553
เลขเรียก398.209593 อ45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือบุด เรื่อง สุวรรณราช / ของ อุบลศรี อรรถพันธุ์
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2550-.
เลขเรียก895.911 ก 592
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือบุดเรื่อง บิงยมาศทอง / ของ อุบลศรี อรรถพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งอุบลศรี อรรถพันธุ์.
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2554.
เลขเรียกPL4208.9.ต9 อ74,ส.ร. 895.911 อ457ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือบุดเรื่องสุวรรณราช / อุบลศรี อรรถพันธุ์
ชื่อผู้แต่งอุบลศรี อรรถพันธุ์
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2552
เลขเรียกGR75.S79 อ73 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือบุดเรื่องสุวรรณราช / อุบลศรี อรรถพันธุ์
ชื่อผู้แต่งอุบลศรี อรรถพันธุ์
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2553
เลขเรียกGR75.S79 อ73 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรณกรรมหนังสือบุค เรื่อง "นกจาบ" / ของ อุบลศรี อรรถพันธุ์
ชื่อผู้แต่งอุบลศรี อรรถพันธุ์
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดี มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ, 2534
เลขเรียก398.295911 อ45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรณกรรมหนังสือบุดเรื่อง "นกจาบ" = "Nok Jaab", southern literary bud : critical analysis ...
ชื่อผู้แต่งอุบลศรี อรรถพันธุ์.
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2534.
เลขเรียกPL4208.9.ต9 อ735 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตวรรณกรรมหบังสือบุดเรื่องนกจาบ = Nok Jaab Southern literary bud : critical analysis / อุบ...
ชื่อผู้แต่งอุบลศรี อรรถพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2534.
เลขเรียกBQ1467 อ835 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตและศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือบุด : เรื่อง บุญศารอด ศรีศารอดชาดก เล...
ชื่อผู้แต่งอุบลศรี อรรถพันธุ์.
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2555.
เลขเรียกPL4208.9.ต9 อ734
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตและศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ประเภทหนังสือบุดเรื่อง บุญศารอด ศรีศารอดชาดก เล่ม 2...
ชื่อผู้แต่งอุบลศรี อรรถพันธุ์
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2556
เลขเรียกPL4200.5 อ73 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา