Found: 13  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบภาพสะท้อนทางสังคมวัฒนธรรมล้านนาและพม่าผ่านภาษิตโบราณ = The Comparative study of s...
ชื่อผู้แต่งอุบลรัตน์ พันธุมินทร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกส.ร. 398.995911 อ457ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำม่วน-คำเมือง : รายงานการวิจัย = Myanmar words-Lanna words / อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
ชื่อผู้แต่งอุบลรัตน์ พันธุมินทร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกภน 495.917 อ457ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราเรียนภาษาพม่าขั้นพื้นฐาน : การสนทนา / อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
ชื่อผู้แต่งอุบลรัตน์ พันธุมินทร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541.
เลขเรียกPL3933 อ833ตร 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราเรียนภาษาพม่าขั้นพื้นฐาน : การอ่าน / อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
ชื่อผู้แต่งอุบลรัตน์ พันธุมินทร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541.
เลขเรียกPL3933 อ833ต 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาพม่า 1 : การอ่าน (ระดับพื้นฐาน) / อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
ชื่อผู้แต่งอุบลรัตน์ พันธุมินทร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2541]
เลขเรียกPL3933 .อ73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาพม่า 1 : การสนทนา (ระดับพื้นฐาน) อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
ชื่อผู้แต่งอุบลรัตน์ พันธุมินทร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541.
เลขเรียกPL3933 อ833ภ 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาพม่าพื้นฐาน 1 (020101) การพูด-การฟัง การอ่าน-การเขียน / อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
ชื่อผู้แต่งอุบลรัตน์ พันธุมินทร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์เมียนมาร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,ฅแ2563.
เลขเรียกPL3933 อ833ภ 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมองล้านนาแลพม่า: เล่าเรื่องสังคมวัฒนธรรมผ่านภาษิตโบราณ/ อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
ชื่อผู้แต่งอุบลรัตน์ พันธุมินทร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: ศูนย์เมียนมาร์ ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562.
เลขเรียกPN6519.ท9 อ7235 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมองสังคมวัฒนธรรมเมียนมาร์ผ่านภาษิตโบราณ / อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
ชื่อผู้แต่งอุบลรัตน์ พันธุมินทร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์เมียนมาร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
เลขเรียกPN6519.B8 อ833ม 2559,ส.ร. 306.095936 อ457ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยเรื่องการศึกษาวัฒนธรรมคนล้านนาในพม่า = (A study of the culture of the Lanna people in Mya...
ชื่อผู้แต่งอุบลรัตน์ พันธุมินทร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538.
เลขเรียก306.09593 อ833ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสายเลือด / จ่าแหน่จ่อ มะมะเล ผู้แต่ง ; อุบลรัตน์ พันธุมินทร์ ผู้แปล
ชื่อผู้แต่งมะมะเล, จ่าแหน่จ่อ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: กลางเวียงการพิมพ์, 2544.
เลขเรียกPN3427 ม116 2544,นวนิยาย จ27ส 2544
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดวิชาการแปล แปลพม่าอย่างไรให้ได้ความ อุบลรัตน์ พันธุมินทร์.
ชื่อผู้แต่งอุบลรัตน์ พันธุมินทร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561
เลขเรียกPL3948 .อ63 2561,495.8 อ457ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ภาษาพม่าขั้นพื้นฐาน / อุบลรัตน์ พันธุมินทร์, อูแตะลวิน
ชื่อผู้แต่งอุบลรัตน์ พันธุมินทร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาวิชาภาษาพม่า โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2545?]
เลขเรียกPL3933 อ833ว 2545?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา